Barutana klub Beograd

Cristian Varela - Iduće godine postajem pijanista!

INTERVJU

Cristian Varela - Iduće godine postajem pijanista!

Polovinom avgusta, dobar deo party nomada iz cele zemlje pohitao je u Smederevo da prisustvuje dešavanju koje je najavljivano kao jedno od najvažnijih u Srbiji ove godine....

Nat­han Co­les & Te­rry Fran­cis - Music Freaks

IZDANJA I RECENZIJA

Nat­han Co­les & Te­rry Fran­cis - Music Freaks

Što se ka­že - u si­gur­nim ste ru­ka­ma! Plo­ča je iza­šla po­sle di­gi­tal re­le­a­sea. Tri tra­ke...

Thomas Schumacher - Home

IZDANJA I RECENZIJA

Thomas Schumacher - Home

Ko bi re­kao da će čo­vek ko­ji je 2000-te na­pra­vio le­gen­dar­nu plo­ču When I Rock da­nas po­če­ti da ra­di...

So­to – Ghet­to Blast Ya! /Me­nu Mu­sic

IZDANJA I RECENZIJA

So­to – Ghet­to Blast Ya! /Me­nu Mu­sic

; Mla­da eti­ke­ta Me­nu Mu­sic, ko­ju vo­de afir­mi­sa­ni bre­aks pro­du­cen­ti Ato­mic Ho­o­li­gan i Jay...

Adam Freeland / Autolux

IZDANJA I RECENZIJA

Adam Freeland / Autolux

; Na­kon ofi­ci­jel­nog ri­mej­ka nu­me­re Hel­lo I Lo­ve You, u iz­vo­đe­nju The Do­ors, Fre­e­land je...

DJ Ura – Re­lax FM / Fifth Sun re­cor­dings 004/

IZDANJA I RECENZIJA

DJ Ura – Re­lax FM / Fifth Sun re­cor­dings 004/

Relax FM, Grap­hi­te i re­mix Re­lax Fm, Nat­ha­na Co­le­sa. Pe­sme na­sta­le u ko­pro­du­ci­ji, iz­me­dju...

Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

FESTIVALI

Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

Osnov­ni cilj ove kam­pa­nje je po­di­za­nje ni­voa sve­sti mla­dih lju­di o ri­zi­ci­ma ko­je no­si vo­žnja pod...

An­der­son No­i­se - Vo­lim da eks­pe­ri­men­ti­šem

INTERVJU

An­der­son No­i­se - Vo­lim da eks­pe­ri­men­ti­šem

Tekst ko­ji je pred va­ma ni u kom slu­ča­ju ne bi bio tu bez po­mo­ći Mar­ca Len­zi­ja. Jed­nog od pi­o­ni­ra...

DJ Shoxy - Ne­ma se­ta u ko­jem se ni­sam pre­zno­jio!

INTERVJU

DJ Shoxy - Ne­ma se­ta u ko­jem se ni­sam pre­zno­jio!

Iz­ni­kao je u naj­bo­ljem klu­bu ko­ji je po­sto­jao u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri - u In­du­stri­ji, na­rav­no!...

Po­o­kie - I da ni­sam DJ, pu­štao bih mu­zi­ku!

INTERVJU

Po­o­kie - I da ni­sam DJ, pu­štao bih mu­zi­ku!

; Već sko­ro 15 go­di­na, po­gle­dom kroz uvek cool na­o­ča­re za vid, be­o­grad­ski club­bing ču­va DJ Po­o­kie....

Space - Ibiza

KLUBOVI

Space - Ibiza

; Ukoliko pomešate najbolje klubove i DJ-ejeve na svetu sa kosmopolitskim duhom turista željnim dobrog provoda, uz to dodate svetske zvezde, poznate ličnosti i...