Klub Barutana Beograd

Der­rick May Exit 06

FESTIVALI

Der­rick May Exit 06

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ro­đen u De­tro­i­tu, 1963. Na ško­lo­va­nju, u pred­gra­đu...

KELIS Exit 06

FESTIVALI

KELIS Exit 06

Kad se spo­je R&B me­lo­dij­ska sla­du­nja­vost ko­ja kra­si jed­nog Ste­vi­e­ja Won­de­ra i hip-hop...

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

FESTIVALI

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

Ko­pru­lu ka­njon, na­ci­o­nal­ni park na­do­mak tu­ri­stič­kog me­sta An­ta­li­je u Tur­skoj, je­ste...

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

IZDANJA I RECENZIJA

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

; ; Evo raz­lo­ga za­što pro­gres­si­ve ho­u­se sve više pro­na­la­zi svo­je slu­ša­o­ce, čak i...

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

IZDANJA I RECENZIJA

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

Grč­ki la­bel Klik Re­cords po­no­vo skreće pažnju na se­be sjaj­nim iz­da­nji­ma. Na­kon od­lič­nog al­bu­ma...

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

INTERVJU

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

Pr­va žur­ka fir­me Sky Mu­sic odr­ža­na je u re­la­tiv­no no­vom pro­sto­ru Po­sej­don kod Sta­rog...

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

IZDANJA I RECENZIJA

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

; U pi­ta­nju je još jed­no fe­no­me­nal­no iz­da­nje Mar­ka Na­sti­ća, a či­nje­ni­ca da je...

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

IZDANJA I RECENZIJA

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

Mla­di tec­hno sa­stav iz Be­o­gra­da ove go­di­ne be­le­ži svo­je pr­vo iz­da­nje. Ma­te­ri­jal je...

Bounce EP

IZDANJA I RECENZIJA

Bounce EP

Nakon debi pojavljivanja za Pornografic Records, domaći producent iz Pančeva Zoran Dramaćanin svoj novi materijal objavljuje za uglednu techno etiketu Adea Fentona - Advanced...

 HappyNoviSad Solidarnost pre svega

INTERVJU

HappyNoviSad Solidarnost pre svega

; ; Premda bi se pasivnim posmatračima moglo učiniti da je lako pričati o ekipi koja iza sebe ima mnoštvo odlično organizovanih partija i brine o stageu drugom po...

Eyes­burn Mir i ljubav svima

INTERVJU

Eyes­burn Mir i ljubav svima

; Eyes­burn je oform­ljen 1994. go­di­ne, ka­da je sni­mljen i pr­vi al­bum Fre­e­do­mi­zed (MC), a po­što je band...