Barutana klub Beograd

An­der­son No­i­se - Vo­lim da eks­pe­ri­men­ti­šem

INTERVJU

An­der­son No­i­se - Vo­lim da eks­pe­ri­men­ti­šem

Tekst ko­ji je pred va­ma ni u kom slu­ča­ju ne bi bio tu bez po­mo­ći Mar­ca Len­zi­ja. Jed­nog od pi­o­ni­ra...

DJ Shoxy - Ne­ma se­ta u ko­jem se ni­sam pre­zno­jio!

INTERVJU

DJ Shoxy - Ne­ma se­ta u ko­jem se ni­sam pre­zno­jio!

Iz­ni­kao je u naj­bo­ljem klu­bu ko­ji je po­sto­jao u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri - u In­du­stri­ji, na­rav­no!...

Po­o­kie - I da ni­sam DJ, pu­štao bih mu­zi­ku!

INTERVJU

Po­o­kie - I da ni­sam DJ, pu­štao bih mu­zi­ku!

; Već sko­ro 15 go­di­na, po­gle­dom kroz uvek cool na­o­ča­re za vid, be­o­grad­ski club­bing ču­va DJ Po­o­kie....

MARKY & STA­MI­NA - Kod nas je sve stvar tre­nut­ka!

INTERVJU

MARKY & STA­MI­NA - Kod nas je sve stvar tre­nut­ka!

Lju­bi­te­lji d’n’b zvu­ka sa pra­vom po­sta­vlja­ju pi­ta­nje za­što je ovaj ža­nr ta­ko ma­lo...

Lee Bur­rid­ge @ SE­E­ME, So­fia

INTERVJU

Lee Bur­rid­ge @ SE­E­ME, So­fia

; KONTAKT ;SA ;PUBLIKOM ;JE ;SUŠTINA DJ-INGA Naj­bo­lja bu­gar­ska DJ or­ga­ni­za­ci­ja Me­tro­po­lis...

DJ Vla­di­mir Vu­ji­čić aka KRALJ - Bi­tan mi je sva­ki party

INTERVJU

DJ Vla­di­mir Vu­ji­čić aka KRALJ - Bi­tan mi je sva­ki party

Je­dan od ret­kih be­o­grad­skih tec­hno DJ-eva ko­ji je pro­te­klih go­di­na svo­ju ze­mlju uspe­šno...

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

INTERVJU

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

Pr­va žur­ka fir­me Sky Mu­sic odr­ža­na je u re­la­tiv­no no­vom pro­sto­ru Po­sej­don kod Sta­rog...

 HappyNoviSad Solidarnost pre svega

INTERVJU

HappyNoviSad Solidarnost pre svega

; ; Premda bi se pasivnim posmatračima moglo učiniti da je lako pričati o ekipi koja iza sebe ima mnoštvo odlično organizovanih partija i brine o stageu drugom po...

Eyes­burn Mir i ljubav svima

INTERVJU

Eyes­burn Mir i ljubav svima

; Eyes­burn je oform­ljen 1994. go­di­ne, ka­da je sni­mljen i pr­vi al­bum Fre­e­do­mi­zed (MC), a po­što je band...

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

INTERVJU

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić, ;no­vi­nar-vo­di­telj Loud & Cle­ar emi­si­je na B92, PR me­na­džer...

JO­TI SID­HU - Be­o­gra­đa­ni su “na­ma­za­ni”

INTERVJU

JO­TI SID­HU - Be­o­gra­đa­ni su “na­ma­za­ni”

Jo­ti Sid­hu, svet­sko tran­ce ču­do, de­lio je to­kom svo­je ka­ri­je­re stu­dio sa ime­ni­ma od ko­jih bi...