Barutana klub Beograd

DOC­TOR WAT­SON

IZDANJA I RECENZIJA

DOC­TOR WAT­SON

Ka­da smo po­kre­nu­li ru­bri­ku Ma­de in Ser­bia, ura­di­li smo to sa ci­ljem da vam pred­sta­vi­mo sve...

JO­TI SID­HU - Be­o­gra­đa­ni su “na­ma­za­ni”

INTERVJU

JO­TI SID­HU - Be­o­gra­đa­ni su “na­ma­za­ni”

Jo­ti Sid­hu, svet­sko tran­ce ču­do, de­lio je to­kom svo­je ka­ri­je­re stu­dio sa ime­ni­ma od ko­jih bi...

DJ Balt­ha­zar, Bul­ga­ria - S one stra­ne gra­ne...

INTERVJU

DJ Balt­ha­zar, Bul­ga­ria - S one stra­ne gra­ne...

Čud­no je to, od svih DJ-eva sve­ta naj­ma­nje zna­mo o ''kom­šij­skim'', iako su lju­di ma­nje-vi­še kad i mi...

Phase_.  Ortaci ZNAJU da se zabavljaju

INTERVJU

Phase_. Ortaci ZNAJU da se zabavljaju

Ranko Marić a.k.a Phase_. dugo već je u poslu d’n’b DJ-a, producenta i promotera. Iza njega je pregršt napravljenih trackova, organizovanih partija i...

VROOM Prstom u oko

INTERVJU

VROOM Prstom u oko

Možete li da se prisetite kada ste prvi put čuli za grupu Vrooom? Da li je to bilo '97. godine na samom njihovom startu ili kada su par meseci kasnije sa pozorišnim...

Galeb, Blok Chart - Konkurencija jača domaću scenu

ZANIMLJIVO

Galeb, Blok Chart - Konkurencija jača domaću scenu

BlokChart je ne­delj­na top-li­sta naj­vre­li­jih hip-hop iz­vo­đa­ča. Ga­leb vas vo­di sve do vr­ha, a na pu­tu do...

Dis-patch osvo­jio QWARTZ ELEC­TRO­NIC MU­SIC AWARD

FESTIVALI

Dis-patch osvo­jio QWARTZ ELEC­TRO­NIC MU­SIC AWARD

Kra­jem pro­šlog me­se­ca (24. mar­ta), u Pa­ri­zu je odr­ža­na do­de­la pre­sti­žnih QWARTZ ELEC­TRO­NIC...

Mayday ( Budapest, 2006 )

FESTIVALI

Mayday ( Budapest, 2006 )

Kao prava najava proleća, u Mađarskoj je održan jedan od kultnih festivala elektronske muzike – Mayday ;! Grandioznu, supersoničnu Sportsku arenu Budimpešte,...

NU­MARK TTX

TEHNIKA I PROGRAMI

NU­MARK TTX

NU­MARK POSTAO TEC­HNIC­SO­V RI­VA­L ; De­fi­nitvno se po­ka­za­lo u po­sled­njih par go­di­na da su...

MP3 + sun­glas­ses – U su­sret le­tu

TEHNIKA I PROGRAMI

MP3 + sun­glas­ses – U su­sret le­tu

; Opet ti Ki­ne­zi!!! Iz­gle­da da će se Bi­blij­sko pro­ro­čan­stvo ipak ostva­ri­ti. Te­ško da se u...

Poslednja smrt Frenkija suzice - Slobodan Vujanović

POZORIŠTE

Poslednja smrt Frenkija suzice - Slobodan Vujanović

Režija: Bojan Đorđev ; Predstava koja na vedar, duhovit način govori o vrlo ozbiljnim poblemima, o dilemama koje muče roditelje. Neobična vizura koju zauzima reditelj, kroz...