Barutana klub Beograd

 HappyNoviSad Solidarnost pre svega

INTERVJU

HappyNoviSad Solidarnost pre svega

; ; Premda bi se pasivnim posmatračima moglo učiniti da je lako pričati o ekipi koja iza sebe ima mnoštvo odlično organizovanih partija i brine o stageu drugom po...

Eyes­burn Mir i ljubav svima

INTERVJU

Eyes­burn Mir i ljubav svima

; Eyes­burn je oform­ljen 1994. go­di­ne, ka­da je sni­mljen i pr­vi al­bum Fre­e­do­mi­zed (MC), a po­što je band...

Layo and Bus­hwac­ka

FESTIVALI

Layo and Bus­hwac­ka

Layo and Bus­hwac­ka ;je pse­u­do­nim za disk-džo­ke­je Laya Pa­ski­na I Mat­the­wa Benj­mi­na. Za­jed­no sa Mr....

Ja­mes Za­bi­e­la

FESTIVALI

Ja­mes Za­bi­e­la

Ja­mes Za­bi­e­la, DJ i pro­du­cent, do­la­zi iz ;So­ut­hamp­to­na (UK). Svoj mu­zič­ki stil de­fi­ni­še...

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

INTERVJU

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić, ;no­vi­nar-vo­di­telj Loud & Cle­ar emi­si­je na B92, PR me­na­džer...

Co­me 2 SE­E­ME

FESTIVALI

Co­me 2 SE­E­ME

Že­lja sva­kog DJ-a i pro­du­cen­ta ko­ji se ba­vi elek­tron­skom mu­zi­kom je da po­se­ti Mi­a­mi Win­ter...

Mi­ni­star­stvo zvu­ka - Mi­ni­stry Of So­und

KLUBOVI

Mi­ni­star­stvo zvu­ka - Mi­ni­stry Of So­und

Pred­sta­vlja­mo vam je­dan od naj­va­žni­jih gi­ga­na­ta klup­ske in­du­stri­je, ujed­no i brand ko­ji u...

Bar­rio 19 »Do­bro do­šli u kraj!«

ZANIMLJIVO

Bar­rio 19 »Do­bro do­šli u kraj!«

»Do­bro do­šli u kraj!« je slo­gan emi­si­je zva­ne Bar­rio 19. Pre­u­zet iz špan­skog slen­ga, iz­raz...

 Noć muzeja ODLIČAN PROVOD U MUZEJIMA !

FESTIVALI

Noć muzeja ODLIČAN PROVOD U MUZEJIMA !

Noć muzeja je manifestacija od velikog kulturnog i turističkog značaja, a održava u preko 120 gradova širom sveta: u Berlinu, Amsterdamu, St. Petersburgu, Bernu, Rimu ,...

Beogradski festival novih komunikacija

FESTIVALI

Beogradski festival novih komunikacija

O3ONE art space, 3-9. april 2006. www.b-link.org ; ; Beogradski festival novih komunikacija B-link je inicijativa projekta O3ONE, koja prikazuje i podržava sve kreativne i...

TOKYO

PUTOVANJA

TOKYO

; ; Filmska panorama: ; ; ; ; U vozu smo. Na visećoj pruzi, na II spratu iznad ulice. Vidimo veliku raskrsnicu i masu ljudi koji je prelaze, u svim smerovima. Na zgradama su......