Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

IZDANJA I RECENZIJA

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

; ; Evo raz­lo­ga za­što pro­gres­si­ve ho­u­se sve više pro­na­la­zi svo­je slu­ša­o­ce, čak i...

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

IZDANJA I RECENZIJA

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

Grč­ki la­bel Klik Re­cords po­no­vo skreće pažnju na se­be sjaj­nim iz­da­nji­ma. Na­kon od­lič­nog al­bu­ma...

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

INTERVJU

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

Pr­va žur­ka fir­me Sky Mu­sic odr­ža­na je u re­la­tiv­no no­vom pro­sto­ru Po­sej­don kod Sta­rog...

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

IZDANJA I RECENZIJA

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

; U pi­ta­nju je još jed­no fe­no­me­nal­no iz­da­nje Mar­ka Na­sti­ća, a či­nje­ni­ca da je...

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

IZDANJA I RECENZIJA

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

Mla­di tec­hno sa­stav iz Be­o­gra­da ove go­di­ne be­le­ži svo­je pr­vo iz­da­nje. Ma­te­ri­jal je...

Bounce EP

IZDANJA I RECENZIJA

Bounce EP

Nakon debi pojavljivanja za Pornografic Records, domaći producent iz Pančeva Zoran Dramaćanin svoj novi materijal objavljuje za uglednu techno etiketu Adea Fentona - Advanced...

 HappyNoviSad Solidarnost pre svega

INTERVJU

HappyNoviSad Solidarnost pre svega

; ; Premda bi se pasivnim posmatračima moglo učiniti da je lako pričati o ekipi koja iza sebe ima mnoštvo odlično organizovanih partija i brine o stageu drugom po...

Eyes­burn Mir i ljubav svima

INTERVJU

Eyes­burn Mir i ljubav svima

; Eyes­burn je oform­ljen 1994. go­di­ne, ka­da je sni­mljen i pr­vi al­bum Fre­e­do­mi­zed (MC), a po­što je band...

Layo and Bus­hwac­ka

FESTIVALI

Layo and Bus­hwac­ka

Layo and Bus­hwac­ka ;je pse­u­do­nim za disk-džo­ke­je Laya Pa­ski­na I Mat­the­wa Benj­mi­na. Za­jed­no sa Mr....

Ja­mes Za­bi­e­la

FESTIVALI

Ja­mes Za­bi­e­la

Ja­mes Za­bi­e­la, DJ i pro­du­cent, do­la­zi iz ;So­ut­hamp­to­na (UK). Svoj mu­zič­ki stil de­fi­ni­še...

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

INTERVJU

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić, ;no­vi­nar-vo­di­telj Loud & Cle­ar emi­si­je na B92, PR me­na­džer...