Jeff Mills EXIT 06

FESTIVALI

Jeff Mills EXIT 06

; ; ; ; Je­dan je od naj­bri­li­jant­ni­jih DJ/pro­du­ce­na­ta u sve­tu tec­hno mu­zi­ke i...

Der­rick May Exit 06

FESTIVALI

Der­rick May Exit 06

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ro­đen u De­tro­i­tu, 1963. Na ško­lo­va­nju, u pred­gra­đu...

KELIS Exit 06

FESTIVALI

KELIS Exit 06

Kad se spo­je R&B me­lo­dij­ska sla­du­nja­vost ko­ja kra­si jed­nog Ste­vi­e­ja Won­de­ra i hip-hop...

Ro­ni­lač­ki ži­vot:Kako postati ronilac

ADVENTURE

1

Ro­ni­lač­ki ži­vot:Kako postati ronilac

; Pre ne­ki dan vo­zio sam sta­rog pri­ja­te­lja na aero­drom. Ka­da je seo u ko­la, re­če mi: „Te­go­vi na po­du,...

BAR­RIO 19

ZANIMLJIVO

BAR­RIO 19

; Ko­li­ko je slo­bo­dan tvoj stil? Raz­mi­sli do­bro, jer MTV Adria pri­pre­ma kon­kurs za sve ur­ba­ne fre­estyle­re! Od...

ZORAN JANJETOV

STRIP / COMICS

ZORAN JANJETOV

; ; Rođen u Jugoslaviji, 1961; studirao u Novom Sadu; počeo radeći omote knjiga, ploča...; 1982. kreirao najpsihodeličniji domaći strip svih vremena Bernarda Panasonika;...

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

FESTIVALI

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

Ko­pru­lu ka­njon, na­ci­o­nal­ni park na­do­mak tu­ri­stič­kog me­sta An­ta­li­je u Tur­skoj, je­ste...

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

IZDANJA I RECENZIJA

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

; ; Evo raz­lo­ga za­što pro­gres­si­ve ho­u­se sve više pro­na­la­zi svo­je slu­ša­o­ce, čak i...

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

IZDANJA I RECENZIJA

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

Grč­ki la­bel Klik Re­cords po­no­vo skreće pažnju na se­be sjaj­nim iz­da­nji­ma. Na­kon od­lič­nog al­bu­ma...

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

INTERVJU

John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

Pr­va žur­ka fir­me Sky Mu­sic odr­ža­na je u re­la­tiv­no no­vom pro­sto­ru Po­sej­don kod Sta­rog...

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

IZDANJA I RECENZIJA

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

; U pi­ta­nju je još jed­no fe­no­me­nal­no iz­da­nje Mar­ka Na­sti­ća, a či­nje­ni­ca da je...