Tec­hno­ti­se - Edit i ja

STRIP / COMICS

Tec­hno­ti­se - Edit i ja

Po­sle še­sto­go­di­šnjeg aran­žma­na sa fran­cu­skom iz­da­vač­kom ku­ćom So­leil i oko 300...

10 YEARS OF XPERIMENT

PORTRETI I BIOGRAFIJE

10 YEARS OF XPERIMENT

XPERIMENT KAO URBANI BUNT ; STVARANJE U početku beše muzika. I to raznovrsna. House, trance, garage… mnogo acid house, mnogo acid trance zvuka, nekolicina DJ-eva,...

MTV ADRIA SE PREOBLAČI

ZANIMLJIVO

MTV ADRIA SE PREOBLAČI

1. maja 2007. MTV Adria se preobukla, promenila svoje već pohabano odelo i opet je malo – u stvari pošteno – drugačija! ; Novi imidž smo nazvali Electro...

Age­Ha, To­kio

KLUBOVI

Age­Ha, To­kio

Noć­ni ži­vot i klup­ska sce­na jed­nog od naj­ve­ćih gra­do­va sve­ta, To­ki­ja, do­ži­vlja­va...

Egipat - Zemlja Faraona

PUTOVANJA

Egipat - Zemlja Faraona

Bli­ži se se­zo­na go­di­šnjih od­mo­ra, pa ako se još ni­ste od­lu­či­li gde bi­ste mo­gli da...

MARKY & STA­MI­NA - Kod nas je sve stvar tre­nut­ka!

INTERVJU

MARKY & STA­MI­NA - Kod nas je sve stvar tre­nut­ka!

Lju­bi­te­lji d’n’b zvu­ka sa pra­vom po­sta­vlja­ju pi­ta­nje za­što je ovaj ža­nr ta­ko ma­lo...

Lee Bur­rid­ge @ SE­E­ME, So­fia

INTERVJU

Lee Bur­rid­ge @ SE­E­ME, So­fia

; KONTAKT ;SA ;PUBLIKOM ;JE ;SUŠTINA DJ-INGA Naj­bo­lja bu­gar­ska DJ or­ga­ni­za­ci­ja Me­tro­po­lis...

DJ Vla­di­mir Vu­ji­čić aka KRALJ - Bi­tan mi je sva­ki party

INTERVJU

DJ Vla­di­mir Vu­ji­čić aka KRALJ - Bi­tan mi je sva­ki party

Je­dan od ret­kih be­o­grad­skih tec­hno DJ-eva ko­ji je pro­te­klih go­di­na svo­ju ze­mlju uspe­šno...

Jeff Mills EXIT 06

FESTIVALI

Jeff Mills EXIT 06

; ; ; ; Je­dan je od naj­bri­li­jant­ni­jih DJ/pro­du­ce­na­ta u sve­tu tec­hno mu­zi­ke i...

Der­rick May Exit 06

FESTIVALI

Der­rick May Exit 06

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ro­đen u De­tro­i­tu, 1963. Na ško­lo­va­nju, u pred­gra­đu...

KELIS Exit 06

FESTIVALI

KELIS Exit 06

Kad se spo­je R&B me­lo­dij­ska sla­du­nja­vost ko­ja kra­si jed­nog Ste­vi­e­ja Won­de­ra i hip-hop...