Po­o­kie - I da ni­sam DJ, pu­štao bih mu­zi­ku!

INTERVJU

Po­o­kie - I da ni­sam DJ, pu­štao bih mu­zi­ku!

; Već sko­ro 15 go­di­na, po­gle­dom kroz uvek cool na­o­ča­re za vid, be­o­grad­ski club­bing ču­va DJ Po­o­kie....

Space - Ibiza

KLUBOVI

Space - Ibiza

; Ukoliko pomešate najbolje klubove i DJ-ejeve na svetu sa kosmopolitskim duhom turista željnim dobrog provoda, uz to dodate svetske zvezde, poznate ličnosti i...

VE­XA­TI­ONS - UZ­NE­MI­RA­VA­NJE

FESTIVALI

VE­XA­TI­ONS - UZ­NE­MI­RA­VA­NJE

VE­XA­TI­ONS: O DE­LU ; Ve­xa­ti­ons je na­pi­san 1893. go­di­ne u vre­me Sa­ti­je­vog ras­ki­da...

Marmaris Turska

PUTOVANJA

Marmaris Turska

Ako krenete kolima ili autobusom do Marmarisa ce vam trebati oko 20tak sati voznje, što I nije tako strašno s’obzirom da dolazite na mesto gde je prosečna...

MA­DRID ELEC­TRO­NIC CON­FE­REN­CE (MEC) 6 – 9 Jul

FESTIVALI

MA­DRID ELEC­TRO­NIC CON­FE­REN­CE (MEC) 6 – 9 Jul

;Kao ne­po­bit­ni do­kaz da je elek­tron­ska mu­zi­ka ja­ča no ikad, ne­pu­na dva me­se­ca na­kon bu­gar­skog...

SO­NAR 2006

FESTIVALI

SO­NAR 2006

Znam da ću bi­ti vr­lo neo­ri­gi­nal­na ako iz­ve­štaj sa SO­NA­R-a poč­nem opi­som Bar­se­lo­ne i pri­čom...

Mi­li­ca Vu­jo­vić LINK ZA CEO GRAD

ZANIMLJIVO

1

Mi­li­ca Vu­jo­vić LINK ZA CEO GRAD

Ve­o­ma Va­žna Lič­nost grad­ske kul­tur­ne sce­ne - Mi­li­ca Vu­jo­vić, naj­po­zna­ti­ja je po ulo­zi...

Wa­ke Story - Wa­ve of li­fe

ADVENTURE

Wa­ke Story - Wa­ve of li­fe

Za naj­in­te­re­sant­ni­je svet­ske wa­ker­ske de­sti­na­ci­je va­že Taj­land i SAD, de­fi­ni­tiv­no!...

Splavarenje Limom - Limska Regata

ADVENTURE

2

Splavarenje Limom - Limska Regata

Priča počinje u Plavu. To je malo mesto na jugoistoku Crne Gore poznato po Plavskom jezeru, a meni od ovog proleća i kao početna tačka spuštanja Limom. Dakle, bio sam...

Tec­hno­ti­se - Edit i ja

STRIP / COMICS

Tec­hno­ti­se - Edit i ja

Po­sle še­sto­go­di­šnjeg aran­žma­na sa fran­cu­skom iz­da­vač­kom ku­ćom So­leil i oko 300...

10 YEARS OF XPERIMENT

PORTRETI I BIOGRAFIJE

10 YEARS OF XPERIMENT

XPERIMENT KAO URBANI BUNT ; STVARANJE U početku beše muzika. I to raznovrsna. House, trance, garage… mnogo acid house, mnogo acid trance zvuka, nekolicina DJ-eva,...