HAROLD HEATH

IZDANJA I RECENZIJA

HAROLD HEATH

STREETS KEEP ROCKING EP Lost My Dog 012 Evo još jednog sjajnog dokaza zašto je nova britanska kuća Lost My Dog munjevitom brzinom postala favorit svakog...

Nat­han Co­les & Te­rry Fran­cis - Music Freaks

IZDANJA I RECENZIJA

Nat­han Co­les & Te­rry Fran­cis - Music Freaks

Što se ka­že - u si­gur­nim ste ru­ka­ma! Plo­ča je iza­šla po­sle di­gi­tal re­le­a­sea. Tri tra­ke...

Thomas Schumacher - Home

IZDANJA I RECENZIJA

Thomas Schumacher - Home

Ko bi re­kao da će čo­vek ko­ji je 2000-te na­pra­vio le­gen­dar­nu plo­ču When I Rock da­nas po­če­ti da ra­di...

So­to – Ghet­to Blast Ya! /Me­nu Mu­sic

IZDANJA I RECENZIJA

So­to – Ghet­to Blast Ya! /Me­nu Mu­sic

; Mla­da eti­ke­ta Me­nu Mu­sic, ko­ju vo­de afir­mi­sa­ni bre­aks pro­du­cen­ti Ato­mic Ho­o­li­gan i Jay...

Adam Freeland / Autolux

IZDANJA I RECENZIJA

Adam Freeland / Autolux

; Na­kon ofi­ci­jel­nog ri­mej­ka nu­me­re Hel­lo I Lo­ve You, u iz­vo­đe­nju The Do­ors, Fre­e­land je...

DJ Ura – Re­lax FM / Fifth Sun re­cor­dings 004/

IZDANJA I RECENZIJA

DJ Ura – Re­lax FM / Fifth Sun re­cor­dings 004/

Relax FM, Grap­hi­te i re­mix Re­lax Fm, Nat­ha­na Co­le­sa. Pe­sme na­sta­le u ko­pro­du­ci­ji, iz­me­dju...

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

IZDANJA I RECENZIJA

Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

; ; Evo raz­lo­ga za­što pro­gres­si­ve ho­u­se sve više pro­na­la­zi svo­je slu­ša­o­ce, čak i...

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

IZDANJA I RECENZIJA

Ja­mes Be­ni­tez Mis­sing U

Grč­ki la­bel Klik Re­cords po­no­vo skreće pažnju na se­be sjaj­nim iz­da­nji­ma. Na­kon od­lič­nog al­bu­ma...

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

IZDANJA I RECENZIJA

Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

; U pi­ta­nju je još jed­no fe­no­me­nal­no iz­da­nje Mar­ka Na­sti­ća, a či­nje­ni­ca da je...

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

IZDANJA I RECENZIJA

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

Mla­di tec­hno sa­stav iz Be­o­gra­da ove go­di­ne be­le­ži svo­je pr­vo iz­da­nje. Ma­te­ri­jal je...

Bounce EP

IZDANJA I RECENZIJA

Bounce EP

Nakon debi pojavljivanja za Pornografic Records, domaći producent iz Pančeva Zoran Dramaćanin svoj novi materijal objavljuje za uglednu techno etiketu Adea Fentona - Advanced...