LTJ Bukem na tvrđavi!

FESTIVALI

LTJ Bukem na tvrđavi!

Čovek za čiju muzičku viziju kažu da postiže uspeh u svakoj oblasti koju odluči da istraži – LTJ Bukem, nastupiće ove godine na Exit festivalu. LTJ Bukema ne...

Basement Jaxx na Main stageu!

FESTIVALI

Basement Jaxx na Main stageu!

Posle turneje po arenama Velike Britanije, Basement Jaxx će u najraskošnijoj postavi nastupiti na Main stageu predstojećeg EXITA. Magični dvojac, pratiće pevačice,...

Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

FESTIVALI

Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

Osnov­ni cilj ove kam­pa­nje je po­di­za­nje ni­voa sve­sti mla­dih lju­di o ri­zi­ci­ma ko­je no­si vo­žnja pod...

VE­XA­TI­ONS - UZ­NE­MI­RA­VA­NJE

FESTIVALI

VE­XA­TI­ONS - UZ­NE­MI­RA­VA­NJE

VE­XA­TI­ONS: O DE­LU ; Ve­xa­ti­ons je na­pi­san 1893. go­di­ne u vre­me Sa­ti­je­vog ras­ki­da...

MA­DRID ELEC­TRO­NIC CON­FE­REN­CE (MEC) 6 – 9 Jul

FESTIVALI

MA­DRID ELEC­TRO­NIC CON­FE­REN­CE (MEC) 6 – 9 Jul

;Kao ne­po­bit­ni do­kaz da je elek­tron­ska mu­zi­ka ja­ča no ikad, ne­pu­na dva me­se­ca na­kon bu­gar­skog...

SO­NAR 2006

FESTIVALI

SO­NAR 2006

Znam da ću bi­ti vr­lo neo­ri­gi­nal­na ako iz­ve­štaj sa SO­NA­R-a poč­nem opi­som Bar­se­lo­ne i pri­čom...

Jeff Mills EXIT 06

FESTIVALI

Jeff Mills EXIT 06

; ; ; ; Je­dan je od naj­bri­li­jant­ni­jih DJ/pro­du­ce­na­ta u sve­tu tec­hno mu­zi­ke i...

Der­rick May Exit 06

FESTIVALI

Der­rick May Exit 06

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ro­đen u De­tro­i­tu, 1963. Na ško­lo­va­nju, u pred­gra­đu...

KELIS Exit 06

FESTIVALI

KELIS Exit 06

Kad se spo­je R&B me­lo­dij­ska sla­du­nja­vost ko­ja kra­si jed­nog Ste­vi­e­ja Won­de­ra i hip-hop...

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

FESTIVALI

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

Ko­pru­lu ka­njon, na­ci­o­nal­ni park na­do­mak tu­ri­stič­kog me­sta An­ta­li­je u Tur­skoj, je­ste...

Layo and Bus­hwac­ka

FESTIVALI

Layo and Bus­hwac­ka

Layo and Bus­hwac­ka ;je pse­u­do­nim za disk-džo­ke­je Laya Pa­ski­na I Mat­the­wa Benj­mi­na. Za­jed­no sa Mr....