Basement Jaxx na Main stageu!

FESTIVALI

Basement Jaxx na Main stageu!

Posle turneje po arenama Velike Britanije, Basement Jaxx će u najraskošnijoj postavi nastupiti na Main stageu predstojećeg EXITA. Magični dvojac, pratiće pevačice,...

Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

FESTIVALI

Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

Osnov­ni cilj ove kam­pa­nje je po­di­za­nje ni­voa sve­sti mla­dih lju­di o ri­zi­ci­ma ko­je no­si vo­žnja pod...

VE­XA­TI­ONS - UZ­NE­MI­RA­VA­NJE

FESTIVALI

VE­XA­TI­ONS - UZ­NE­MI­RA­VA­NJE

VE­XA­TI­ONS: O DE­LU ; Ve­xa­ti­ons je na­pi­san 1893. go­di­ne u vre­me Sa­ti­je­vog ras­ki­da...

MA­DRID ELEC­TRO­NIC CON­FE­REN­CE (MEC) 6 – 9 Jul

FESTIVALI

MA­DRID ELEC­TRO­NIC CON­FE­REN­CE (MEC) 6 – 9 Jul

;Kao ne­po­bit­ni do­kaz da je elek­tron­ska mu­zi­ka ja­ča no ikad, ne­pu­na dva me­se­ca na­kon bu­gar­skog...

SO­NAR 2006

FESTIVALI

SO­NAR 2006

Znam da ću bi­ti vr­lo neo­ri­gi­nal­na ako iz­ve­štaj sa SO­NA­R-a poč­nem opi­som Bar­se­lo­ne i pri­čom...

Jeff Mills EXIT 06

FESTIVALI

Jeff Mills EXIT 06

; ; ; ; Je­dan je od naj­bri­li­jant­ni­jih DJ/pro­du­ce­na­ta u sve­tu tec­hno mu­zi­ke i...

Der­rick May Exit 06

FESTIVALI

Der­rick May Exit 06

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Ro­đen u De­tro­i­tu, 1963. Na ško­lo­va­nju, u pred­gra­đu...

KELIS Exit 06

FESTIVALI

KELIS Exit 06

Kad se spo­je R&B me­lo­dij­ska sla­du­nja­vost ko­ja kra­si jed­nog Ste­vi­e­ja Won­de­ra i hip-hop...

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

FESTIVALI

To­tal So­lar Ec­lip­se 27.mart - 2.april - Tur­ska

Ko­pru­lu ka­njon, na­ci­o­nal­ni park na­do­mak tu­ri­stič­kog me­sta An­ta­li­je u Tur­skoj, je­ste...

Layo and Bus­hwac­ka

FESTIVALI

Layo and Bus­hwac­ka

Layo and Bus­hwac­ka ;je pse­u­do­nim za disk-džo­ke­je Laya Pa­ski­na I Mat­the­wa Benj­mi­na. Za­jed­no sa Mr....

Ja­mes Za­bi­e­la

FESTIVALI

Ja­mes Za­bi­e­la

Ja­mes Za­bi­e­la, DJ i pro­du­cent, do­la­zi iz ;So­ut­hamp­to­na (UK). Svoj mu­zič­ki stil de­fi­ni­še...