Tec­hno­ti­se - Edit i ja

Datum objave:05.07.2006

Pročitano:7479 puta

By:Alek­sa Ga­jić

Po­sle še­sto­go­di­šnjeg aran­žma­na sa fran­cu­skom iz­da­vač­kom ku­ćom So­leil i oko 300 ko­lor­nih strip-ta­bli, re­šio sam da se oku­šam u ne­če­mu dru­ga­či­jem (ma­da ne pre­vi­še), a to je cr­ta­ni film. Mo­žda se ne­ko od lju­di ko­ji ovo či­ta­ju se­ća mog stri­pa, ko­ji sam u sa­rad­nji sa Dar­kom Gr­ki­ni­ćem ura­dio 1998. kao di­plom­ski rad na FPUD-u. Film ima iden­ti­čan nad­na­slov, a na­slov je "Edit i ja". Osim li­ko­va, vre­me­na i me­sta de­ša­va­nja ne­ma dru­gih ve­za sa spo­me­nu­tim stri­pom. Ori­gi­na­lan sce­na­rio, kao i re­ži­ja, mon­ta­ža, ani­ma­ci­ja i art di­rec­ting mo­je su de­lo. Za­pra­vo, reč je o auto­r­skom, ali na­gla­sio bih i ko­me­r­ci­jal­nom ani­mi­ra­nom fil­mu .Da ja sad ne bih is­pao Su­per­men, mo­ram da ka­žem da mi u ce­loj stva­ri po­ma­že još osmo­ro lju­di ko­ji su u stal­nom rad­nom od­no­su, kao i ne­ko­li­ci­na njih ko­ji us­ka­ču kad za­tre­ba. Stu­dio pod na­zi­vom Black Whi­te 'n' Green osno­van je sa ci­ljem da iz­gu­ra ovaj ni­ma­lo na­i­van za­da­tak do kra­ja.
 


Što se ti­če vre­me­na za ko­je bi ovaj film bio re­a­li­zo­van, ne bih se usu­dio da prog­no­zi­ram, no mo­je op­ti­mi­stič­no pred­vi­đa­nje je go­di­nu da­na. Gla­so­vi glu­ma­ca (San­da Kne­že­vić, Sr­đan To­do­ro­vić, Zo­ran Cvi­ja­no­vić, Bo­ris Mi­li­vo­je­vić, Ne­boj­ša Glo­go­vac i dru­gi) su sni­mlje­ni. Sam po­če­tak fil­ma mo­že se po­gle­da­ti na: www.tec­hno­ti­se.comNa­ša ide­ja je da ura­di­mo film ko­ji ne bi ni­ma­lo za­o­sta­jao za svet­skom pro­duk­ci­jom, a naj­vi­še bi svo­jom at­mos­fe­rom i sti­li­za­ci­jom pod­se­ćao na ozbilj­ni­je ja­pan­ske Ani­me.Po­seb­no smo se skon­ce­tri­sa­li na pri­ka­zi­va­nje Be­o­gra­da u bu­duć­no­sti. Kad sam raz­mi­šljao o tom Be­o­gra­du ni­sam ga vi­deo kao go­mi­lu fu­tu­ri­stič­kih zgra­da, već kao sa­da­šnje sta­nje gra­da pro­pu­šte­no kroz pri­zmu ra­zno­ra­znih fu­tu­ri­stič­kih “gad­ge­ta” ko­ji­ma ni­sam da­vao emo­ci­ju hlad­nog i stro­gog ne­go sim­pa­tič­no-otr­ca­nog. Ta­ko­đe sam po­no­san što mo­gu re­ći da film ni­je za de­cu; ra­di se o ozbilj­noj SF be­o­grad­skoj pri­či u bu­duć­no­sti ko­ja sa­dr­ži sve što bi tre­ba­lo da sa­dr­ži i do­bar ko­mer­ci­ja­lan sce­na­rio. Za sa­da ima­mo ne­što ma­nje od 10 mi­nu­ta, a film bi na kra­ju tra­jao oko 70 mi­nu­ta.
Eto ta­ko, a sad za­vr­ni­mo ru­ka­ve i na­sta­vi­mo!

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :