SO­NAR 2006

Datum objave:05.07.2006

Pročitano:3014 puta

By:Bar­ba­ra Gar­če­vić

Znam da ću bi­ti vr­lo neo­ri­gi­nal­na ako iz­ve­štaj sa SO­NA­R-a poč­nem opi­som Bar­se­lo­ne i pri­čom ka­ko je to pre­lep grad sa ve­li­kom kul­tur­nom ba­šti­nom!! Je­ste! Za­i­sta! Ali to zna­ju i oni ko­ji ga ni­ka­da ni­su po­se­ti­li. Re­ći ću sa­mo to da je ovo grad ko­ji, osim do­bro po­zna­tog Ga­u­di­ja, ima ne­ku do­bru ener­gi­ju, at­mos­fe­ru, kli­mu, lju­de, bo­je...i SO­NAR. :) 


 
SO­NAR je fe­sti­val elek­tron­ske mu­zi­ke i mul­ti­me­di­jal­nih umet­no­sti, ko­ji je ove go­di­ne odr­žan po 13. put, u pe­ri­o­du od 15. do 17. ju­na! To je fe­sti­val ko­ji tra­je tri da­na i tri no­ći, po­de­lje­ne u dve ce­li­ne: SO­NAR DE DIA i SO­NAR DE NOC­HE. Or­ga­ni­za­ci­ja je bes­pre­kor­na, a pro­gram ne­ve­ro­va­tan. 


 
SO­NAR DE DIA ili­ti dnev­ni pro­gram, osim kon­ce­ra­ta na pet pro­gram­ski raz­li­či­tih bi­na, što open-air, što unu­tar Mu­ze­ja sa­vre­me­ne umet­no­sti, nu­di i niz iz­lo­žbi, pre­zen­ta­ci­ja, in­sta­la­ci­ja. Re­ci­mo i to da je je­dan deo unu­tar mu­ze­ja re­zer­vi­san za pre­zen­ta­ci­ju naj­ra­zli­či­ti­jih mu­zič­kih eti­ke­ta iz ce­log sve­ta, a dru­gi za naj­po­pu­lar­ni­je ma­ga­zi­ne po­sve­će­ne elek­tron­skoj mu­zi­ci. Ono što je vr­lo za­ni­mlji­vo je da na ula­zu ne­ma ve­li­kih pre­tre­sa na ka­kve smo na­vi­kli...da ne ka­žem da pre­tre­sa ni­je ni bi­lo. :) Od ve­ćih ime­na ove go­di­ne u dnev­nom pro­gra­mu po­ja­vio se šved­ski sa­stav The Kni­fe, Señor Co­co­nut & His Or­che­stra, ali ne mo­gu a da po­seb­no ne po­me­nem sta­ge SO­NAR VIL­LA­GE, gde su se sme­nji­va­li fe­no­me­nal­ni hip-ho­pe­ri i be­at­bo­xe­ri, a je­dan od njih je i Be­at­ma­ster G sa Ibi­ze, ko­ji je sve za­pa­njio svo­jom ve­šti­nom. Za po­zna­va­o­ce ovog prav­ca re­ći ću sa­mo da mo­že da ide ra­me uz ra­me sa Kil­lah Kel­lom, ču­ve­nim be­at­bo­xe­rom!!!!! Je­dan ma­nji sta­ge unu­tar mu­ze­ja bio je po­sve­ćen i ja­pan­skom eks­pe­ri­men­tal­nom elek­tron­skom zvu­ku! To je neo­pi­si­vo! :)


 
SO­NAR DE NOC­HE ili­ti noć­ni pro­gram odr­žan je na ne­ve­ro­vat­no ve­li­kom pro­sto­ru - FI­RA BAR­CE­LO­NA (sa­jam). Če­ti­ri ogrom­na sta­gea, gde su se sme­nji­va­le sve sa­me zve­zde! SO­NAR CLUB, SO­NAR PUB, SO­NAR PARK, SO­NAR LAB (ko­ji je imao i cras­hing cars iz lu­na par­ka..ta­ko, dok je Ti­ga svi­rao, mi smo se vo­zi­li is­pred nje­ga u tim lu­dač­kim auto­mo­bi­li­ći­ma ...back to child­hood ;)) Za sva­ku po­hva­lu bi­li su na­stu­pi: Night­ma­res on Wax (li­ve act: dva DJ-a, MC, dva žen­ska vo­ka­la), Chic (pra­vi di­sco show), fe­no­me­nal­ni Mat­thew Her­bert, Sas­ha, Kenny Do­pe, DJ Sha­dow u hip-hop iz­da­nju sa čak če­ti­ri MC-ja, Jeff Mills, Sa­tos­hi To­mi­ie, Gil­les Pe­ter­son i Mc Earl Zin­ger, Miss Kit­tin, Gol­dfrapp, Ric­hie Haw­tin, Ri­car­do Vil­la­lo­bos, La­u­ren Gar­ni­er, Da­ve Clark, DJ Krush, One Self.... 
 


 
Po­sle mno­go sa­ti na no­ga­ma i tek ne­ko­li­ko sa­ti sna, mo­ram da na­pu­stim ovaj za­i­sta fe­no­me­na­lan grad, mr­tva umor­na, ali sa ve­e­e­e­li­kim osme­hom na li­cu!!!! :))) 
  
 

 

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :