NU­MARK TTX

Datum objave:05.04.2006

Pročitano:3859 puta

By:Player

NU­MARK POSTAO TEC­HNIC­SO­V RI­VA­L

 
De­fi­nitvno se po­ka­za­lo u po­sled­njih par go­di­na da su kva­li­tet i sta­bil­nost le­gen­dar­ne 12-ice do­stig­nu­ti, pa čak i pre­va­zi­đe­ni.
Ame­rič­ka kom­pa­ni­ja NU­MARK, u čijem je vla­sni­štvu od pre par go­di­na le­gen­dar­ni ALE­SIS, u po­sled­njih pet go­di­na je ne­do­sti­žna. U vi­še na­vra­ta se po­ka­za­lo da je raz­voj­ni sek­tor ove kom­pa­ni­je de­fi­ni­tiv­no je­dan od pro­ro­ka i ge­ne­ra­to­ra no­vih spra­va za nas, DJ-eve. Struč­nja­ci ču­ve­nog Ale­si­sa do­pri­ne­li su raz­vo­ju i usa­gla­ša­va­nju di­gi­tal­ne elek­tro­ni­ke i sin­hro­ni­za­ci­ji sa do­ta­da­šnjim ja­ko do­brim ana­log­nim kom­po­nen­ta­ma, ko­je je Nu­mark već po­se­do­vao na za­vid­nom ni­vou. Je­dan od pr­vih uda­ra­ca na ta­da već ču­ve­ni Tec­hnics i naj­bo­lji pro­iz­vod 2003. VE­STAX PDX-2000 (pr­va ver­zi­ja) bio je NU­MARK TTX. Ka­da se po­ja­vio na bri­tan­skom tr­ži­štu (naj­ja­čem po pro­da­ji DJ gra­mo­fo­na na evrop­skom kon­ti­nen­tu, a ge­ne­ral­no i u sve­tu sra­zmer­no bro­ju sta­nov­ni­ka), iza­zvao je ne­ve­ro­vat­nu po­ma­mu. U pr­vom uda­ru Nu­mark ni­je mo­gao da pro­iz­ve­de to­li­ki broj gra­mo­fo­na ko­li­ka je bi­la po­tra­žnja, ne za Evro­pu ne­go sa­mo za Bri­ta­ni­ju, što je pro­u­zro­ko­va­lo ne­sta­ši­cu na­red­na dva me­se­ca. To se ose­ti­lo čak i na na­šem ne baš kon­ku­rent­nom tr­ži­štu. Mno­go DJ-eva se tad uve­ri­lo da pitch-kon­tr­o­la mno­go te­že is­pa­da ne­go na Tec­hnic­su; da sve plo­če mno­go du­že sto­je u mik­su; da ne­ke plo­če, ko­je su kri­ve i ko­je na Tec­hnic­su sa mak­si­mal­nim op­te­re­će­njem te­ga pre­ska­ču, na Nu­mar­ku ra­de sa­svim nor­mal­no. Fe­no­me­nal­no je re­šen pro­blem sa ka­blom za ma­su ko­ja je sa­svim lo­gič­no ve­za­na za na­pa­ja­nje i ne mo­ra da se ka­či na mik­se­tu (i vr­lo če­sto is­pa­da i pra­vi “bro­om” kod Tec­hnic­sa), uba­če­na je di­o­da za ra­sve­tu zad­njeg de­la pri­li­kom ve­zi­va­nja i pro­me­ne ko­nek­to­ra na mrač­nim klup­skim me­sti­ma. Od­ne­dav­no se mo­že na­ba­vi­ti ver­zi­ja sa up­da­te soft­wa­re­om za kon­tro­lu elek­tro­ni­ke ko­ja kon­tro­li­še mo­tor, ta­ko da je kod ak­tu­el­ne ver­zi­je obrt­ni mo­ment 4.7 kg/cm. Uko­li­ko ste za­in­te­re­so­va­ni da ku­pi­te kva­li­te­tan i po­uz­dan gra­mo­fon, de­fin­tiv­no pra­vi iz­bor je NU­MARK TTX.

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :