MP3 + sun­glas­ses – U su­sret le­tu

Datum objave:05.04.2006

Pročitano:3738 puta

By:DJ Mu­nja

 
Opet ti Ki­ne­zi!!! Iz­gle­da da će se Bi­blij­sko pro­ro­čan­stvo ipak ostva­ri­ti. Te­ško da se u da­na­šnje vre­me mo­že na­ći pro­iz­vod ko­ji ne no­si ono ču­ve­no: Ma­de in Chi­na. No, ova ozna­ka ne mo­ra da zna­či da je ro­ba lo­ša, prem­da ve­ći­na lju­di ima pred­ra­su­de. Do­volj­no je sa­mo da ume­sto e-mail adre­se uku­ca­te go­re na­ve­de­ni na­slov i na va­šem mo­ni­to­ru će se po­ja­vi­ti mno­go in­ter­net adre­sa sa ko­jih mo­že­te po­ru­či­ti ovaj neo­bi­čan i nov pro­iz­vod, ko­ji će ne­sum­nji­vo bi­ti pra­vi let­nji hit. Da­kle: cvi­ke + mu­zi­ka + ro­le + Ada!!! Gde ćes bo­lju za­ba­vu?!?
Ima ih u ra­znim ob­li­ci­ma, bo­ja­ma, ra­znih kva­li­te­ta, me­mo­ri­ja (128, 256, 512, 1 GB), sa ra­di­om, sa sni­ma­njem gla­sa, USB 2.0 sa mo­guć­no­šću sni­ma­nja dru­gih vr­sta fi­le­o­va osim mp3 for­ma­ta… Ta­ko­re­ći, spra­va za mno­ge na­me­ne – za za­ba­vu (ra­dio, mp3); za za­šti­tu od sun­ca (vr­lo kva­li­tet­na za­štit­na sta­kla); prak­ti­čan (za sni­ma­nje po­ru­ka i kao pod­set­nik).
Ova za­ba­va je ma­lo sku­plja od već pri­hva­će­nih mp3 playera na tr­ži­štu i kre­će se od 4-5 hi­lja­da di­na­ra pa na­vi­še.
 


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :