Mar­ko Na­stić - U are the re­a­son - Je­sus lo­ved you 2

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:3324 puta

By:Shoxy

 
U pi­ta­nju je još jed­no fe­no­me­nal­no iz­da­nje Mar­ka Na­sti­ća, a či­nje­ni­ca da je ob­ja­vlje­no pod eti­ke­tom ko­ju vo­di Va­len­ti­no Kanzyani mno­go to­ga go­vo­ri o sa­mom ma­te­ri­ja­lu. To­tal­ni hit! Mar­ko Na­stić, ko­ga svi zna­mo kao tec­hno DJ-a, ovo­ga pu­ta po­ka­zao je da mo­že mno­go vi­še, oku­piv­ši sjaj­nu eki­pu za rad. Na svim nu­me­ra­ma pri­met­na je vi­še ne­go od­lič­na pro­duk­ci­ja.

Pr­va nu­me­ra no­si na­ziv U are the Re­a­son/In­stru­men­tal  i či­ni in­stru­men­tal­nu ver­zi­ju, glitch, elec­tro bass li­ni­ja, od­lič­na te­ma i pre­la­zi su ono što sa­dr­ži track. Jed­no­sta­van aran­žman bez pu­no bu­ke i mi­ni­ma­lan broj zvu­ko­va. Vr­hun­ski ura­đe­no.

Kao nu­me­ra broj 2 na­la­zi se Je­sus lo­ved you/Vo­cal ver­sion. Ista nu­me­ra sa vo­ka­lom pri­met­no zvu­či pu­ni­je u od­no­su na in­stru­men­tal, pe­smu je ot­pe­vao Vuk­san Bu­la­to­vić a.k.a. Doc­tor V.. Ne­po­znat ši­rem audi­to­ri­ju­mu, ali mo­mak sa de­fi­ni­tiv­no sjaj­nim vo­ka­lom i za­si­gur­no oso­ba ko­ju mo­že­mo oče­ki­va­ti na ne­kim bu­du­ćim iz­da­nji­ma ovog ti­pa. 

Kao nu­me­ra broj 3 na­la­zi se ver­zi­ja pod na­zi­vom Be­ats, ver­zi­ja slič­na ogi­nal­noj, ali mno­go agre­siv­ni­ja. Nu­me­ra za pe­ak ti­me partyja, sa po­ma­lo aci­da u se­bi i od­lič­nim di­zač­kim bre­a­kom. DJ is­ku­stvo je vi­še ne­go pri­met­no u ovoj nu­me­ri.

Pod bro­jem 4 na­la­zi se re­mix ko­ji je ura­dio Jan Ne­me­ček, po­znat ov­da­šnjoj pu­bli­ci sa i te ka­ko do­brim iz­da­nji­ma na  eti­ke­ti Traf­fi­ca (Mar­ka Na­sti­ća), i na mno­gim dru­gim. Jan je mlad mo­mak ko­ji la­ga­no ali si­gur­no kr­či se­bi put ka svet­skoj sla­vi. Do­sta mi­ni­mal­ni­je ver­zi­je pe­sme, ali sa iz­van­red­nim kon­cep­tom i nu­me­re ko­je su ve­o­ma za­ni­mlji­ve za slu­ša­nje. Isti re­mix sa­mo sa vo­ka­lom na­la­zi se kao nu­me­ra broj 5.

I za kraj de­fi­ni­tiv­no pre­po­ru­ču­jem ovo iz­da­nje svim lju­bi­te­lji­ma elek­tro­ni­ke, a i oni­ma ko­ji se ba­ve stva­ra­njem mu­zi­ke, jer ono za­si­gur­no pred­sta­vlja po­mak u do­ma­ćoj pro­duk­ci­ji.
 
Odličan 5+

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :