Barutana klub Beograd

Layo and Bus­hwac­ka

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:3736 puta

By:Exit team

Layo and Bus­hwac­ka je pse­u­do­nim za disk-džo­ke­je Laya Pa­ski­na I Mat­the­wa Benj­mi­na. Za­jed­no sa Mr. C-jem, Pa­skin je su­vla­snik noć­nog klu­ba The End u Lon­do­nu, gde je Be­nja­min DJ re­zi­dent. Ozna­če­ni kao pri­sta­li­ce tech-ho­u­sea, ho­u­sea ili bre­ak­be­a­ta, dvo­jac uglav­nom sni­ma i ra­di po­sao DJ-eva za­jed­no. Oni pred­sta­vlja­ju je­dan od du­e­ta ko­ji je naj­duže u dan­ce mu­zi­ci.Be­nja­mi­no­va naj­po­zna­ti­ja nu­me­ra je re­mix Mic­ha­e­la Jac­kso­na, Billy Jean. Od­ra­stao je u Lon­do­nu, gde je bio član lon­don­skog škol­skog sim­fo­nij­skog or­ke­stra u ko­me je svi­rao na per­ku­si­ja­ma. Po­što je di­plo­mi­rao, po­čeo je da ra­di za Mr. C-ja dok je za­po­či­njao rad na The En­du. U tom pe­ri­o­du je po pr­vi put sreo Pa­ski­na. 
 


Pa­skin je ta­kođe iz Lon­do­na, a za­po­čeo je svo­ju DJ ka­ri­je­ru sa še­sna­est go­di­na ra­de­ći u Cam­den Mar­ke­tu. Ubr­zo za­tim po­čeo je da pušta mu­zi­ku sa Mr. C-jem na kuć­nim žur­ka­ma. Upra­vo na jed­noj od tih žur­ki ot­kri­li su i zgra­du ko­ja će po­sta­ti klub The End.
 
 
Pa­ski­nov otac je ar­hi­tek­ta i di­zaj­ni­rao je klub. Ova dva br­blji­va be­gun­ca iz un­de­r­gro­und sce­ne da­nas uži­va­ju po­zi­ci­ju no­vih li­de­ra u sa­mom vr­hu club­bin­ga. Obo­ji­ca su uplo­vi­li u no­ve vo­de tec­hna, tech-ho­u­sea, elec­tra i bre­ak­be­a­ta, sve to uba­cu­ju­ći u blu­es, kla­si­ku i film­sku mu­zi­ku po­sled­njih sto go­di­na, ka­ko bi stvo­ri­li dan­ce zvuk mo­der­nog do­ba. Sa ne­str­plje­njem oče­ku­je­mo nji­ho­vo go­sto­va­nje na Dan­ce are­ni.

www.layoandbushwacka.com

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :