KELIS Exit 06

Datum objave:05.06.2006

Pročitano:2988 puta

By:Exit team

Kad se spo­je R&B me­lo­dij­ska sla­du­nja­vost ko­ja kra­si jed­nog Ste­vi­e­ja Won­de­ra i hip-hop rit­mo­vi u sti­lu sve­mir­skog ugd fun­ka The Nep­tu­nes, do­bi­ja se od­go­vor na pi­ta­nje ka­kvu će mu­zi­ku na Exit 06 do­ne­ti jed­na od zve­zda na­stu­pa­ju­ćeg fe­sti­va­la - Ke­lis 
Sto­pro­cent­na Nju­jor­čan­ka, ro­đe­na u Har­le­mu 1980. i pred­o­dre­đe­na za ži­vot u sve­tu za­ba­ve i šou-bi­zni­sa. U po­ro­di­ci pu­noj žen­ske de­ce i mu­zič­kih ta­le­na­ta do­bi­ja pr­ve lek­ci­je od oca jazz sak­so­fo­ni­ste i sve­šte­ni­ka pen­te­ko­stal­ne cr­kve i maj­ke soul pe­va­či­ce. Već u 13. go­di­ni zbog iz­u­zet­ne le­po­te do­spe­va na na­slov­ne stra­ne te­e­na­ge ma­ga­zi­na kao mo­del, a us­put svi­ra vi­o­li­nu i pe­va u Har­lem Boys ho­ru. Sa pr­vim ben­dom BLU (Black La­di­es Uni­ted) za­pa­la je za oko hip-hop pro­du­cen­tu Gold­fin­ga­zu, ko­ji joj obez­be­đu­je po­ja­vlji­va­nje na Rzi­nom so­lo pro­jek­tu Gra­ve­dig­gaz. Sa 16 na­pu­šta po­ro­di­cu i ubr­zo upo­zna­je Phar­rel­la Wil­li­am­sa i Cha­da Hu­ga i pot­pi­su­je ugo­vor sa Vir­gin Re­cords, da bi se za­tim po­ja­vi­la na me­ga­u­spe­šnom Ol' Dirty Ba­star­do­vom sin­glu Got Your Mo­ney. Ali, sve to bi­lo je tek za­gre­va­nje pred iz­la­zak de­bi­ja Ka­le­i­do­sco­pe, 1999. go­di­ne. Osim što su čak tri sin­gla ule­te­la na top-40 li­stu, osvo­ji­la je i Brit Award za naj­bo­ljeg ino­stra­nog no­vaj­li­ju, kao i NME Award za naj­bo­ljeg R&B pe­va­ča. Li­ve na­stu­pi­ma na let­njim fe­sti­va­li­ma br­zo je skre­nu­la pa­žnju bit­nim fa­ca­ma po­put Bo­na Vo­xa, ko­ji joj je po­nu­dio ulo­gu pred­gru­pe na te­ku­ćoj U2 evrop­skoj tur­ne­ji. Usle­di­le su i ko­la­bo­ra­ci­je sa Bu­sta Rhyme­som, Mobyjem, Foxy Brown, Gu­ru­om na Jazzmtaz­zu i gru­pa­ma LFO i N.E.R.D (opet Phar­rell i Chad), sa ko­ji­ma je ura­di­la i dru­gi al­bum Wan­der­land, uz ma­lu po­moć KORN ba­si­ste Fi­eldya i gru­pe No Do­ubt. Sa Phar­rel­lom je u me­đu­vre­me­nu po­kre­nu­la i sop­stve­nu mod­nu li­ni­ju.


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :