Barutana klub Beograd

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić Pre­pu­sti­te se vi­beu…

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:5367 puta

By:Minja

Ka­ta­ri­na Ko­sta­di­no­vić, no­vi­nar-vo­di­telj Loud & Cle­ar emi­si­je na B92, PR me­na­džer Tu­bor­ga i jed­na od onih ko­ji­ma je do­bar pro­vod već uve­li­ko na­čin ži­vo­ta…
 


Pri­lič­no si an­ga­žo­va­na u po­sled­nje vre­me, po­se­ću­ješ mno­ge žur­ke i kon­cer­te i ko­mu­ni­ci­ras sa ve­ći­nom po­zna­tih umet­ni­ka ko­ji na­stu­pa­ju kod nas. Ko je na te­be osta­vio naj­ja­či uti­sak i za­što?
To je, de­fi­ni­tiv­no, Dar­ren Emer­son!!! Kraj­nje opu­šten lik, ko­ji se ne pra­vi da je ve­li­ka zve­zda. Ko­li­ko je do­bar kao DJ, do­bar je i kao sa­go­vor­nik, šar­man­tan je i du­ho­vit. Ume do­bro se­bi da od­ra­di PR. Čak mi je u jed­nom tre­nut­ku uzeo mi­kro­fon i po­čeo sam da pri­ča, da po­sta­vlja pi­ta­nja me­ni…

Šta te je pi­tao Dar­ren Emer­son?
Ma, to je bi­la či­sto za­je­ban­ci­ja, a pro­po do­sad­nih no­vi­nar­skih pi­ta­nja: šta “iz­da­ješ” sle­de­će i za ko­ji la­bel?
 
Ko­ga bi vo­le­la da vi­diš kod nas, sa ki­me bi ra­do pro­ća­ska­la?
Li­sta je po­du­gač­ka, ali evo dva fa­vo­ri­ta:
1. DE­PEC­HE MO­DE!!! Ali ve­ro­vat­no ću ići u So­fi­ju na nji­hov kon­cert, pa ću se po­tru­di­ti da ta­mo pro­ća­skam sa nji­ma...
2. Un­der­world


 
Da li nam mo­žes ot­kri­ti, od­no­sno na­go­ve­sti­ti ko u na­red­nom pe­ri­o­du mo­žda pla­ni­ra na­stup na ovim pro­sto­ri­ma?
Sva­ka­ko! U okvi­ru Tu­borg Loud & Cle­ar tur­ne­je pla­ni­ra­ni su na­stu­pi: Body Roc­kers, Robbyja Ri­ve­re, Pe­tea Go­o­din­ga, Lu­i­sa Ve­ge... A u gra­du se na­ja­vlju­ju i na­stu­pi: Si­li­con Soul, Mas­si­ve At­tack, New Or­der...
 
Je­su li stra­ni iz­vo­dja­či za­do­volj­ni na­stu­pi­ma kod nas? Šta im je do­bro, a šta im sme­ta?
U ve­ći­ni slu­ča­je­va je­su, ali se is­po­sta­vi­lo da sam po­sled­njih da­na ra­di­la i ne­ke in­ter­vjue gde baš i ni­je bi­lo to­li­ko za­do­volj­stva. Na pri­mer, Evil Eddy Ric­hards do­la­zi sa­mo u No­vi Sad, jer mu ne­ko od be­o­grad­skih or­ga­ni­za­to­ra ni­je pla­tio ne­ka­da­šnji na­stup u Bgd-u. Za­tim, dan­ski sa­stav Ge­e­za na sva­kom go­sto­va­nju (bi­lo DJ ili „ben­dov­ski“) u Be­o­gra­du ni­je imao ni­ka­kav od­ziv pu­bli­ke, zbog lo­šeg PR-a ili če­ga već.. A par njih je do­la­zi­lo u Be­o­grad bez svo­jih ca­se­o­va..
Sva­ka­ko im se svi­đa­ju lju­di ov­de, to­pla i dru­že­lju­bi­va at­mos­fe­ra, a do­sta njih do­la­zi i zbog grad­skih ci­ca ko­je vo­le da su u dru­štvu stra­nih DJ-eva. Za njih je ov­de ne­ve­ro­vat­no jef­ti­no, a sa­svim sam si­gur­na da pri­me­ću­ju i ose­ća­ju že­lju na­ših club­be­ra za do­brim i kva­li­tet­nim žur­ka­ma..


 
Da si ti DJ gde bi i sa kim vo­le­la da na­stu­piš?
Vo­le­la bih da ume­sto Ti­ma Ma­a­sa za­gre­vam pu­bli­ku pred De­pec­he Mo­de...:) u Var­ša­vi!!! Dru­ga de­sti­na­ci­ja je sa­svim si­gur­no To­kio, ra­me uz ra­me sa Dar­re­nom Emer­so­nom, Sa­tos­hi To­mi­e­jem i Her­na­nom Cat­ta­ne­o­om.
 
Či­me još že­liš da obo­ga­tiš svoj već za­vi­dan CV?
Uh, te­ško pi­ta­nje... Da po­sta­nem lič­ni PR ne­ke od ve­ćih svet­skih DJ zve­zda ili mo­žda do­bi­jem ulo­gu u ne­kom fil­mu... Vo­le­la bih da se opro­bam na tom po­lju, ma­da ne znam ni da li imam ta­len­ta za to?!
 

 
Da li si ikad vo­di­la lju­bav na po­di­ju­mu za igru i ako ni­si sa kim bi se upu­sti­la u ta­kvu avan­tu­ru?
In­te­re­sant­no... Vo­đe­nje lju­ba­vi mo­že bi­ti i ples lju­ba­vi… U tom slu­ča­ju, moj od­go­vor je – da!
 
Šta bi, kao is­ku­sna kla­ber­ka i VIP ovog gra­da pre­po­ru­či­la mla­dim lju­di­ma ko­ji tek po­či­nju ak­tiv­no da iz­la­ze i uži­va­ju u noć­nom ži­vo­tu?
Šta im pre­po­ru­či­ti? Obu­ci­te svo­je naj­u­dob­ni­je ci­pe­le za ples, na­ba­ci­te osmeh na li­ce i pre­pu­sti­te se vaj­bu!

Fotografisali Angie i Guru

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :