Kam­pa­nja “Pi­ti ili bi­ti”

Datum objave:05.07.2006

Pročitano:3011 puta

By:Exit team
Osnov­ni cilj ove kam­pa­nje je po­di­za­nje ni­voa sve­sti mla­dih lju­di o ri­zi­ci­ma ko­je no­si vo­žnja pod uti­ca­jem al­ko­ho­la. Kam­pa­nja će bi­ti spro­ve­de­na od stra­ne kom­pa­ni­je Carls­berg Sr­bi­ja u sa­rad­nji sa EXIT fe­sti­va­lom i uz po­dr­šku ne­vla­di­nog sek­to­ra. U sklo­pu ak­ci­je, spre­mljen je po­se­ban pa­ket za po­se­ti­o­ce fe­sti­va­la ko­ji že­le da bo­ra­ve u kam­pu. Pa­ket pod­ra­zu­me­va bes­pla­tan pre­voz i sme­štaj u kam­pu (bez ša­to­ra), kao i kar­tu za sva če­ti­ri da­na fe­sti­va­la po po­vla­šće­noj ce­ni. Obez­be­đe­ni su auto­bu­si za pre­voz po­se­ti­la­ca iz Sa­ra­je­va, Ba­nja Lu­ke, Sko­plja, Za­gre­ba, Pod­go­ri­ce, Ni­ša, Kra­gu­jev­ca, Su­bo­ti­ce, kao i voz iz Be­o­gra­da. Pra­vo na ko­ri­šće­nje pa­ke­ta ima­ju svi ko­ji na­ba­ve “Pi­ti ili bi­ti” vo­uc­her i is­ko­ri­ste ga za ku­po­vi­nu kar­te po po­vla­šće­noj ce­ni, sle­de­ći uput­stva na vo­uc­he­ru. Vo­uc­her mo­že­te po­ru­či­ti na www.exit­fest.org ili do­bi­ti od EXIT pro­mo­ter­ki na EXIT i TU­BORG pro­mo­tiv­nim žur­ka­ma. Uku­pan broj aran­žma­na ogra­ni­čen je na dve hi­lja­de me­sta.


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :