John Ac­qu­a­vi­va vs. Ur­ban Bug

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:3651 puta

By:Dušan Inđić - Lu­i­gi

Pr­va žur­ka fir­me Sky Mu­sic odr­ža­na je u re­la­tiv­no no­vom pro­sto­ru Po­sej­don kod Sta­rog saj­mi­šta u Be­o­gra­du (ame­rič­ki ve­te­ran DJ John Ac­qu­a­vi­va). Ur­ban Bug po­zdra­vlja od­lu­ku Sky Mu­si­ca da ot­poč­ne sa ovom vr­stom mu­zič­ke de­lat­no­sti i po­sma­tra­mo je kao ko­rak na­pred u do­ma­ćoj klup­skoj sce­ni, jer ova uspe­šna fir­ma po­se­du­je od­lič­ne teh­nič­ke re­kvi­zi­te za re­a­li­za­ci­ju kva­li­tet­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja. Što se po­ka­za­lo is­prav­nim na ovoj de­bi žur­ci, gde je uz 20-ak ro­to-ske­ne­ra, dva vi­deo plat­na, ram­pu kra­sio i etar za­si­ći­vao kva­li­tet­nim zvu­kom no­vi zvuč­ni si­stem EAW Li­ne Ar­ray. Lju­di iz Skya ka­žu ka­ko su u pla­nu za maj: In­cog­ni­to (12. maj), Ladytron, New Or­der (DJ set), Dark­wo­od Dub i High Con­trast (13. maj), Te­rry Fran­cis i Nat­han Co­les (26. maj).
 

 
Ac­qu­a­vi­va – le­po pre­zi­me, oda­kle je po­re­klom i je l’ mo­žda umet­nič­ko?
Pre­zi­me je ita­li­jan­sko... Mo­je pra­vo ime je Gi­o­va­ni Aqu­a­vi­va.
 
Tvo­ja ogrom­na ko­lek­ci­ja plo­ča (50.000+) je ve­o­ma po­zna­ta. Ka­ko si je or­ga­ni­zo­vao? Imaš li ba­zu po­da­ta­ka na kom­pju­te­ru ili je sor­ti­ra­na po abe­ce­di?
Pa, kom­bi­na­ci­ja obe stva­ri... Ko­lek­ci­ja je sme­šte­na u dve ku­će; oko 80% je po abe­ce­di, ma­da ne u pot­pu­no­sti, jer po­ne­kad kod un­der­go­und mu­zi­ke plo­če vo­dim pod eti­ke­ta­ma; a ako se ne­ko pro­sla­vi, on­da pod ime­nom. Kao i ve­li­ke eti­ke­te, kao što su uglav­nom mo­je rock i soul plo­če. Pro­blem je i sa whi­te la­bel plo­ča­ma... Ka­ko njih vo­di­ti kad ni­šta ne pi­še? On­da po zvu­ku...


 
Ve­ro­vat­no si po­no­san na ko­lek­ci­ju?
Da, ali zna­te, po­sled­njih par go­di­na do­sta raz­mi­šljam šta ću sa njom. Od­u­vek sam ku­po­vao i sku­pljao plo­če, ali u po­sled­nje vre­me ne sti­žem da ih vi­dim, a ka­mo­li pre­slu­šam. Za­i­sta mi ne­do­sta­ju mo­je sta­re plo­če...
 
Ove go­di­ne ćeš ra­di­ti na Ibi­ci? Ge­ne­ral­no o tom mit­skom me­stu i o sce­ni...
Ibi­za je po­seb­no me­sto. Ona u se­bi po­se­du­je naj­bo­lje i naj­go­re od oba sve­ta. Jer, club­bing ta­mo mo­že bi­ti eks­tre­man, zao... ali ta­ko­đe mo­že bi­ti lep i pri­sto­jan. Mno­go lju­di ide ta­mo da se iz­lu­di u tom lu­dač­kom i ek­trem­nom smi­slu. Do­la­ze da rej­vu­ju. Za me­ne je to stra­na Ibi­ze ko­ju ne vo­lim. Ali pu­no sjaj­nih lju­di od­la­zi ta­mo. Ostr­vo je div­no, kao i lju­di, ta­ko da ta­mo za­i­sta mo­že da se pro­ve­de lep od­mor.
Što se sce­ne ti­če, ka­ko na Ibi­zi ta­ko i u sve­tu, me­nja se stal­no. Zna­te, klup­ska mu­zi­ka se me­nja sva­kog da­na, ona je po­put bak­te­ri­je ili po­put fo­to­gra­fi­je. Ako sli­ka­te sli­ku ove go­di­ne i upo­re­di­te je sa sli­kom ko­ju ste sli­ka­li pre go­di­nu, pet ili de­set go­di­na, uoči­će­te ve­li­ku raz­li­ku. Ali iz da­na u dan se me­nja sa­mo ma­lo.
Ne­ki lju­di se ne me­nja­ju i na­rav­no za njih se mu­zi­ka ne me­nja, ali za one ko­ji dr­že tem­po, ona na­pre­du­je. Pro­blem u po­sled­njih pet go­di­na je što se mu­zi­ka pro­me­ni­la mno­go, ali mno­gi DJ-evi ni­su. Ta­ko da kla­bing, u za­vi­sno­sti gde ide­te, ni­ka­da ni­je bio bo­lji ili ni­ka­da ni­je bio do­sad­ni­ji. Vi­še ni­su 90-e! A mno­gi lju­di ko­je bu­ki­ra­te, pa čak i pu­bli­ka ko­ja do­la­zi na žur­ke, mi­sli i da­lje da je ’99. ili čak ’90, a ni­je... Sa­da je 2006!


 
Da­kle, lju­di ne dr­že tem­po ili ni­su u to­ku?
Pa, te­ško je pra­ti­ti ce­lu stvar.
 
Šta naj­vi­še vo­liš da ra­diš: DJ-ing, pro­duk­ci­ju, re­mik­sing?
Naj­vi­še vo­lim da DJ-išem i od­u­vek sam to ra­dio, čak i pre ne­go što je po­sto­ja­la pra­te­ća teh­no­lo­gi­ja. Ma­tor sam! Ali u po­sled­njih par go­di­na vi­še ra­dim na pro­duk­ci­ji...
 
U ve­zi eti­ke­ta... Da li bi se slo­žio da za raz­li­ku od rock i pop mu­zi­ke, gde je kre­a­tiv­nost bi­la cen­tri­ra­na na ben­do­ve, ona u elek­tron­skoj mu­zi­ci oku­plje­na oko eti­ke­ta?
Ne u pot­pu­no­sti, eti­ke­te su ve­o­ma va­žne jer pred­sta­vlja­ju ukus od­re­đe­ne ge­o­graf­ske obla­sti (npr. gra­da), ali je sce­na u su­šti­ni in­ter­na­ci­o­nal­na, pa ima­te lju­de ko­ji iz­da­le­ka do­la­ze da bi sni­mi­li ma­te­ri­jal u dru­gom gra­du. Ali je tu ta­ko­đe i sam umet­nik. Ima­te zvuk Ber­li­na, Bar­se­lo­ne, a ta­ko­đe po­sto­je eti­ke­te ko­je ima­ju umet­ni­ke iz po­me­nu­tih gra­do­va, ali i iz Ame­ri­ke, To­ki­ja, i.t.d. Ta­ko da je u pi­ta­nju vi­še­sloj­na kom­bi­na­ci­ja. Do­sta kom­plek­sna stvar...


 
Imaš li ne­kih sta­vo­va o in­ter­ne­tu, i šta on me­nja u mu­zič­koj in­du­stri­ji?
In­ter­net je fan­ta­sti­čan. Jer, ako ne ži­viš u gra­du sa do­brim pro­dav­ni­ci­ma, uvek je te­ško na­ći mu­zi­ku. Sa­da, ako ste za­i­sta fan, mo­že­te na­ći ono što tra­ži­te i pre­po­ru­ču­jem lju­di­ma da po­dr­že tu stvar: pla­ti­te tu un­der­gro­und pe­smu, daj­te taj je­dan ili ta dva eura, jer je ne­kim lju­di­ma te­ško da pla­te 10 eura, ali in­ter­net mu­zi­ku či­ni do­stup­ni­jom. Za un­de­r­gro­und sce­nu je to va­žno i do­bro, pod uslo­vom da ste ma­li umet­nik.
 
I za kraj, šta ćeš pu­šta­ti ve­če­ras?
Pro­sto re­če­no: no­ve stva­ri...
 
(Za vi­še in­for­ma­ci­ja po­se­ti­te: www.john-ac­qu­a­vi­va.com)
 
 

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :