Jeff Mills EXIT 06

Datum objave:05.06.2006

Pročitano:3602 puta

By:Iva­na An­to­vić

    
Je­dan je od naj­bri­li­jant­ni­jih DJ/pro­du­ce­na­ta u sve­tu tec­hno mu­zi­ke i naj­ka­rak­te­ri­stič­ni­jih fi­gu­ra de­tro­it­ske sce­ne. Ka­ri­je­ru po­či­nje 1987. pod nic­kom Wi­zard na de­tro­it­skoj ra­dio sta­ni­ci WJLB, da bi sa pro­du­ci­ra­njem kre­nuo 89. uz Tonyja Stroc­ka. Tvo­rac je i le­gen­dar­nog Un­der­gro­und Re­si­stan­ce (sa Mi­ke­om Bank­som a.k.a Mad Mi­ke), ko­ji na­pu­šta 1992. i osni­va svoj la­bel Axis u Či­ka­gu. Mills je je­dan od pr­vih DJ-eva ko­ji je po­čeo da po­dr­ža­va mi­ni­mal tec­hno, dok je pre tec­hna bio u hip-hop mu­zi­ci.Za vre­me se­ta vo­li da ko­ri­sti tri gra­mo­fo­na, Ro­land 909 ri­tam ma­ši­nu i 70 plo­ča za sat vre­me­na! Po­se­du­je ne­ve­ro­vat­ne teh­nič­ke ve­šti­ne. Sva­ki tec­hno DJ u ko­fe­ru ima mi­ni­mum jed­no nje­go­vo iz­da­nje. Ne­za­bo­ra­van set imao je 16. sep­tem­bra, u tra­ja­nju od 7 sa­ti, ka­da je ra­dio back2back sa La­u­ren­tom Gar­ni­e­rom u lon­don­skom klu­bu Fa­bric, kao i na Exit fe­sti­va­lu. Slu­ša­mo ga još jed­nom ove go­di­ne na Dan­ce Are­ni. (www.axi­sre­co­rds.com ,  www.myspace.com/jeffmills2006
 
               Pod­se­ća­nja ra­di Bug vam po­kla­nja i de­lić eks­klu­ziv­nog raz­go­vo­ra
               ra­đe­nog za emi­si­ju Vi­be tik na­kon Jef­fo­vog na­stu­pa na Exi­tu 2003.
 
Club­be­ri u Sr­bi­ji su za­i­sta du­go če­ka­li tvoj do­la­zak, na­dam se da je ovaj apla­uz na kra­ju se­ta bio do­volj­no ja­san? Pri­znaj da si pri­jat­no iz­ne­na­djen! :)
O, da!!! :) Pri­ku­pljao sam in­for­ma­ci­je o to­me šta me oče­ku­je, ali sve to što sam čuo pre do­la­ska ni­je ni de­lić onog što sam do­ži­veo. Stvar­no sam odu­še­vljen! Lju­di su me obo­ri­li s no­gu onim ova­ci­ja­ma na po­čet­ku i na­ro­či­to na kra­ju na­stu­pa!

Jeff Mills mu do­đe ne­što kao in­du­stri­ja u či­jem sklo­pu su opa­sno do­bri mi­xe­vi i od­lič­na pro­duk­ci­ja. Da li se­be ra­di­je do­ži­vlja­vaš kao DJ-a ili kao pro­du­cen­ta?
U prin­ci­pu, to je neo­dvo­ji­vo. Ono do če­ga do­đem uve­če, uju­tru od­mah od­ne­sem u stu­dio i obrat­no – ono što smi­slim u stu­di­ju, vo­lim da opro­bam na par­ti­ju… Ho­ću da ka­žem da je pro­ces pra­vlje­nja mu­zi­ke deo me­ne, tru­dim se da ne is­pu­stim in­spi­ra­ci­ju ko­ja, na­rav­no, ne­ma ne­ko od­re­đe­no vre­me ka­da mi “do­la­zi”. Ako se što­god za­ni­mlji­vo pri­ka­že u to­ku no­ći, on­da je­dva če­kam da od­ju­rim u stu­dio i na­pra­vim ton­ski za­pis, a on­da ka­sni­je i pu­stim tu stvar pred lju­di­ma da bih do­bio po­vrat­nu in­for­ma­ci­ju da li to i kod njih pro­la­zi.To ti ne osta­vlja baš mno­go slo­bod­nog vre­me­na?
Ni­ma­lo. Ne­pre­sta­no sam iz­me­đu stu­di­ja i na­stu­pa, ta­ko da za­i­sta ret­ko kad imam pri­li­ke da se opu­stim kod ku­će…

Ka­ko ti se či­ni evrop­ska DJ sce­na? Da li pra­tiš šta se de­ša­va?
Da, od pre ne­ko­li­ko go­di­na tru­dim se da sma­njim po­se­te ze­mlja­ma u ko­ji­ma sam če­sto na­stu­pao i okre­nem se ne­kim sa­svim no­vim re­o­ni­ma i no­voj pu­bli­ci. Pre­za­do­vo­ljan sam onim što vi­dim! Mo­gu ti re­ći da se u ovom de­lu Evro­pe po­pri­lič­no za­huk­ta­va. Po­sta­je ja­ko va­žna, za­pra­vo ju­go-is­toč­na evrop­ska sce­na već je­ste ja­ko va­žna u ovom mo­men­tu. Vi­de­će­mo još ho­će li mo­ći da odr­ži va­žnost ili će vre­me­nom po­su­sta­ti. Taj kon­tu­nu­i­tet je te­ško odr­ža­ti. Na sve­tu ne po­sto­ji pro­du­cent ko­ji kon­stant­no pra­vi sjaj­nu mu­zi­ku ni­ti DJ ko­me se ne de­ša­va i loš na­stup. Dr­žim pal­če­ve evrop­skim DJ-evi­ma i pro­du­cen­ti­ma!
Pret­po­sta­vljaš da te usko­ro oče­ku­je­mo po­no­vo?
:) Pre­ne­si po­zdra­ve lju­di­ma. Do­ći ću vr­lo ra­do!
                                                                                             

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :