Galeb, Blok Chart - Konkurencija jača domaću scenu

Datum objave:05.04.2006

Pročitano:4206 puta

By:MTV team

BlokChart je ne­delj­na top-li­sta naj­vre­li­jih hip-hop iz­vo­đa­ča. Ga­leb vas vo­di sve do vr­ha, a na pu­tu do naj­vi­šeg me­sta mo­že­te po­gle­da­ti do­stig­nu­ća naj­bo­lje stra­ne hip-hop pro­duk­ci­je, kao i re­gi­o­nal­ne iz­vo­đa­če.
 
Evo šta Ga­leb ka­že o svo­joj emi­si­ji:
 
„Blok Chart pred­sta­vlja li­stu naj­ak­tu­el­ni­jih spo­to­va i sin­glo­va na svet­skoj r’n’b i hip hop sce­ni. Ono što je odva­ja od li­sta ko­je su do sa­da vi­đe­ne je­ste či­nje­ni­ca da u okvi­ru Blok Char­ta mo­že­te vi­de­ti i li­stu do­ma­ćih iz­da­nja, od­no­sno iz­vo­đa­če sa pod­ruč­ja Adri­je, po pr­vi put ika­da ra­me uz ra­me sa vo­de­ćim svet­skim umet­ni­ci­ma. Ti­me se ra­di na pro­mo­ci­ji, po­dr­šci i osve­ža­va­nju do­ma­će sce­ne.

Pre ne­go što sam po­čeo da ra­dim ovu li­stu, kao lju­bi­telj hip-ho­pa imao sam pri­li­ke da ču­jem sa­mo do­ma­će re­pe­re, za­tim naj­bo­lje iz­vo­đa­če iz Hr­vat­ske i - to je to! Od mo­men­ta ka­da se po­ja­vi­la MTV Adria po pr­vi put sam čuo za sce­nu ko­ja po­sto­ji u Slo­ve­ni­ji, za ko­ju, iskre­no, ni­sam poj­ma imao da uop­šte po­se­du­je hip-hop kul­tu­ru. Ma­ke­do­ni­ja ta­ko­đe. Ta­da sam pr­vi put čuo za gru­pe: Saf, Koc­ka, Ni­ko­lov­ski i mno­ge dru­ge, a hip-hop slu­šam ceo ži­vot. Da­nas je jed­nom pro­seč­nom klin­cu do­volj­no da u pra­vo vre­me uklju­či TV i u jed­nom sa­tu sa­zna sve što ga mo­že in­te­re­so­va­ti na ovu te­mu. MTV Adria ra­di mu­zi­ci sa pro­sto­ra biv­ših re­pu­bli­ka ono što je lju­bi­te­lji­ma mu­zi­ke ura­dio in­ter­net sa dow­nlo­a­dom. Iz­vo­đa­či sa svih ovih pod­ruč­ja su u pri­li­ci da po pr­vi put vi­de ka­ko to ra­de lju­di oko nas, a u isto vre­me da po­re­de sva ta de­la sa vo­de­ćim ime­ni­ma u ovoj sfe­ri. To je de­fi­ni­tiv­no ku­ri­o­zi­tet sa­me emi­si­je, pa i MTV Adri­je uop­šte. Ide­ja: spo­ji­ti sve ove lju­de i pru­ži­ti po­dr­šku ce­lo­kup­noj sce­ni je ne­što što ne mo­že­te uze­ti zdra­vo za go­to­vo, kao i edu­ka­tiv­ni ele­ment sve­ga to­ga.

Po pr­vi put u ži­vo­tu po­la­ko ču­jem re­ak­ci­je i pri­če ko­je kru­že o re­pe­ri­ma iz Slo­ve­ni­je, Ma­ke­do­ni­je, itd. Do­ma­ći re­pe­ri vi­še ne­go ika­da ima­ju na­stu­pe po re­gi­o­ni­ma Adri­je. Zna­te…ka­da vi kao iz­vo­đač že­li­te da se na­đe­te na jed­noj zva­nič­noj i kraj­nje objek­tiv­noj li­sti naj­bo­ljih ime­na sa svet­ske i do­ma­će mu­zič­ke sce­ne, a pri tom vi­di­te ka­kvu pro­duk­ci­ju, spo­to­ve i slič­no ima­ju lju­di u Slo­ve­ni­ji, Ma­ke­do­ni­ji, Bo­sni, Hr­vat­skoj itd…mo­ra­te da ura­di­te bo­lje od to­ga zar ne? Kon­ku­rent­nost je je­di­na stvar ko­ja mo­že di­ći sce­nu na za­vi­dan ni­vo, a mi­slim da ne po­sto­ji bo­lji na­čin ne­go po­ve­ća­ti kon­ku­ren­ci­ju sa ma­nje od 10 mi­li­o­na na pre­ko 22 mi­li­o­na lju­di ko­ji ima­ju mo­guć­nost gle­da­nja MTV Adri­je. Zar ne?”
 
Blok Chart
(P) če­tvr­tak 18:05
(R) pe­tak 11:00, su­bo­ta 12:00 

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :