Barutana klub Beograd

Eyes­burn Mir i ljubav svima

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:4792 puta

By:Minja

 
Eyes­burn je oform­ljen 1994. go­di­ne, ka­da je sni­mljen i pr­vi al­bum Fre­e­do­mi­zed (MC), a po­što je band na­stao na ta­da­šnjoj be­o­grad­skoj HC sce­ni, uslo­vio je da to bu­de ži­vi sni­mak kon­cer­ta u KST-u. No­vo iz­da­nje Dog Li­fe (CD/MC), do­la­zi po­sle duže pa­u­ze i traže­nja iz­da­va­ča. U to vre­me poče­la je da se ja­vlja po­tre­ba za pro­ši­ri­va­njem po­sta­ve i obo­ga­ći­va­njem zvu­ka, no­vi bend iz­da­je Fool Con­trol, ko­ji je de­fi­ni­tiv­no svo­jim kva­li­te­tom otvo­rio mno­ga vra­ta. Usle­dio je po­ziv na tur­ne­ju "Vre­me je", 2000. go­di­ne, ko­ja je pred­sta­vi­la Eyes­burn u gra­do­vi­ma u ko­jim do ta­da ni­je svi­rao. Isto­vre­me­no, bend se pred­sta­vlja naj­ši­roj pu­bli­ci kroz so­und­track za ul­tra­po­pu­lar­ni film Mu­nje. Od tog pe­ri­o­da pa do sa­da od­svi­ra­no je pre­ko 200 kon­ce­ra­ta uglav­nom po Sr­bi­ji, Ma­ke­do­ni­ji i Bo­sni i Slo­ve­ni­ji, {to je bio de­fi­ni­tiv­ni do­kaz da su je­dan od naj­ak­tiv­ni­jih ban­do­va na mu­zič­koj sce­ni u Ju­go­sla­vi­ji.To­kom svo­je pro­mo­ci­je uče­stvu­ju na Exit fe­sti­va­lu (2001. i 2002) i svi­ra­ju kao go­sti is­pred Lee Scratch Pe­rryja, Bur­ning Spe­ar, a na Ec­ho fe­sti­va­lu 2003, sa­ra­|u­ju sa Mad Prof­fe­so­rom. Ne­za­o­bi­la­zni su na­stu­pi sa: Pro Pain, Asian Dub Fon­da­tion, Di­sci­plin' A Kitchme, Tonnyjem Al­le­nom. Si­gur­no naj­bit­ni­ji na­stup je sko­ra­šnji sa Ma­xom Ca­va­le­rom u Be­o­gra­du, pod na­zi­vom Soul Fly Jam (tom pri­li­kom sni­ma­ju za­jed­no pe­smu ko­ja }e se po­ja­vi­ti na če­tvr­tom al­bu­mu So­ulfly). Band oform­lju­je sop­stve­ni so­und system Or­ga­nja i pro­{i­ru­je svo­je mu­zi~­ke ak­tiv­no­sti, a iz­da­nje Gab­bau za­o­kre­}e ih ka reg­gae zvu­ku.
Do­la­zi i do sa­rad­nje sa An­kom Steadyspe­a­rom, dub po­e­tom ja­maj­kan­skog po­re­kla, ko­ja re­zul­ti­ra iz­la­skom al­bu­ma Cool Fi­re - Ank Steadyspe­ar me­ets Eyes­burn. Ku­ri­o­zi­tet u ve­zi sa ovim iz­da­njem je da su vo­ka­li po­sla­ti pu­tem in­ter­ne­ta i na osno­vu njih je ura­|e­na mu­zi­ka. Ovo je ujed­no i pr­vo iz­da­nje ben­da gde je ko­ršće­na di­gi­tal­na te­ho­lo­gi­ja ob­ra­de zvu­ka...
 
Dolazi i do saradnje sa Ankom Steadyspearom, dub poetom jamajkanskog porekla, koja rezultira izlaskom albuma Cool Fire - Ank Steadyspear meets Eyesburn. Kuriozitet u vezi sa ovim izdanjem je da su vokali poslati putem interneta i na osnovu njih je urađena muzika. Ovo je ujedno i prvo izdanje benda gde je korišćena digitalna tehologija obrade zvuka.
  
Prijatno popodne u ex Lagumu, ćaskamo sa Nemanjom – Kojotom, frontmenom Eyesburna


 
Prenesi nam svoje impresije sa poslednjeg beogradskog koncerta?
Koncert je bio super! Nastupili smo u novoj postavi, a i sam koncert je ozbiljno najavljen. Sakupili su se svi stari prijatelji benda da vide “novi” bend. Meni je to baš značilo, mislim na taj susret starog društva i novog benda…
 
…novi bend?
Postava se malo promenila. Otišla su dva ključna čoveka iz benda, Nino i Laza, a došao je novi basista Vučko, i Vukašin koji svira trombone. Ja sam preuzeo sve gitare na sebe. Ljudima se svidelo, a i meni je bilo baš prijatno. Prvi put na beogradskom koncertu nisam osećao tenziju koju inače osećam.


 
Tenzija?
Kad radiš beogradski koncert sto prijatelja se javlja, traže spisak, raspituju se, cimaju, halabuka opšta... Ovog puta je sve prošlo nekako normalno. U gradu ima dosta
dešavanja, pa je valjda zbog toga sve umereno i u normalnom ritmu.
 
Odmah posle našeg razgovora imate nastupe van Beograda. O čemu se radi?
Da, sviramo u Kuli i u Baču, selu u Vojvodini. Mi idemo svuda gde nas pozovu i gde postoje tehnički uslovi da se svira. Za nas praktično ne postoji razlika, jer kad izađeš na binu ne razmišljaš gde si. Svaki nastup je nastup. Neki nastupi od kojih ne očekujemo ništa ispadnu sjajni.


 
Primer?
Eyesburn je svirao od Luksenburga i Pariza do Sente i Čačka. Imali smo npr. sjajan nastup u Parizu, u Olimpiji. Od stranih zemalja najbolje reakcije publike dobili smo u Francuskoj i Sloveniji. U Berlinu smo imali nastup u ogromnoj hali na super ozvučenju, ali je reakcija publike bila nula. Nikad ne znaš...
 
A kod nas?
Skoro smo imali sjajan nastup u Senti. Tamo imaju odličnu scenu i sjajan klub. Ovde u Beogradu se o tome malo zna. Tamo, recimo, dolaze američki bendovi i gostuju, a mi ovde nemamo pojma. Imali smo super koncert tamo. To je poslednji koga se sećam da je bio baš dobar, a nisam ništa očekivao...


 
Kakvi su vam planovi u bliskoj budućnosti?
Exit promo koncerti u Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu i Skoplju u junu. Na Exitu smo 7. jula. U planu je i zajednička turneja sa više bendova, ali o tome drugom prilikom...
 
Imaš nešto da dodaš?
Mir i ljubav svima, čuvajte se i budite dobri!
 
Fotografisao Stanislav MIilojković 

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :