DJ Balt­ha­zar, Bul­ga­ria - S one stra­ne gra­ne...

Datum objave:05.04.2006

Pročitano:3609 puta

By:Iva­na An­to­vić

Čud­no je to, od svih DJ-eva sve­ta naj­ma­nje zna­mo o ''kom­šij­skim'', iako su lju­di ma­nje-vi­še kad i mi kre­nu­li sa club­bin­gom. Sa austrij­ske i ma­đar­ske sce­ne još i do­per­ja ne­ko ime, dok su sa ju­go-is­toč­ne i ju­žne stra­ne do­la­zi­li sva­ka­kvi gla­so­vi, ali ne i oni iz sfe­re kul­tu­re. Je­ste li ču­li ika­da ne­kog DJ-a iz Bu­gar­ske, Ru­mu­ni­je ili Al­ba­ni­je? Mo­že­te li da na­ve­de­te ba­rem jed­no ime? Ne? Ne bi­ste ve­ro­va­li, ali oni se svih ovih go­di­na sjaj­no za­ba­vlja­ju uz iste top fa­ce ko­je do­la­ze i kod nas, ima­ju od­lič­ne re­si­dent DJ-eve, ali ta­ko­đe ne umi­ru od že­lje da ču­ju ka­ko je kod nas. OK, 1:1, haj­de da to pro­me­ni­mo!

Su­bo­ti
č­koj pu­bli­ci ne­dav­no je svoj ''har­dgro­ovy pum­ping tec­hno set, sa do­sta bre­a­ko­va, ali i upli­vom elec­tro/pro­gres­si­ve/tech-ho­u­sea'' pred­sta­vio po­zna­ti bu­gar­ski DJ i pro­du­cent Balt­ha­zar. Do­pu­sti­te da po­de­li­mo sa va­ma šta smo o nje­mu sa­mom i ta­mo­šnjoj sce­ni sa­zna­li ''iz pr­ve ru­ke''.
 
“Pr­vi kon­takt sa klup­skom sce­nom imao sam u Ne­mač­koj 1997. go­di­ne“ – upu­ću­je nas ovaj 31-go­di­šnjak iz So­fi­je. “Po­što me sve to što sam vi­deo i čuo fa­sci­ni­ra­lo, kre­nuo sam i da ku­pu­jem te plo­če na ko­je sam ot­ki­dao. DJ-in­gom i pro­mo­ter­skim po­slom po­či­njem da se ba­vim po po­vrat­ku u Bu­gar­sku, pri­dru­žu­ju­ći se sta­ri­joj DJ eki­pi sa ko­ji­ma i sa­da sa­ra­đu­jem..
 


 
Ko či­ni krem bu­gar­ske sce­ne, ka­ko iz­gle­da­ju žur­ke i ka­kav zvuk je tre­nut­no po­pu­la­ran?
Naj­po­pu­lar­ni­ji su: tec­hno, drum&bass i ho­u­se, a ve­ći­nu par­ti­ja ra­di­mo u klu­bo­vi­ma za 300-700 lju­di. Mno­go je ja­čih ili sla­bi­jih pro­mo­te­ra, ali bih re­kao da po­sto­je sa­mo dve pra­ve, ozbilj­ne or­ga­ni­za­ci­je – Me­tro­po­lis i Re­ne­sanz. Obe ra­de na ve­li­kom bro­ju eve­na­ta i na do­vo­đe­nju in­ter­na­ci­o­nal­nih ho­u­se&tec­hno DJ-eva u Bu­gar­sku.
 
U ko­joj me­ri va­ši me­di­ji (ma­ga­zi­ni, saj­to­vi, TVira­diosta­ni­ce) pra­te ono što se de­ša­va na elek­tron­skoj sce­ni? Ka­ko sto­ji­te sai z­da­vač­kim ku­ća­ma?
Kod nas za­pra­vo i ne­ma mno­go me­di­ja ko­ji po­dr­ža­va­ju sce­nu. Sve­ga dve-tri do­bre ra­dio i TV emi­si­je; dok, re­ci­mo, ne po­sto­ji ni­je­dan ma­ga­zin po­sve­ćen klup­skoj kul­tu­ri. Ali za­to ima­mo ne­ko­li­ko va­žnih saj­to­va, pet ili šest, od ko­jih je naj­bo­lji i naj­po­se­će­ni­ji www.techno.orbitel.bg. Si­tu­a­ci­ja sa iz­da­va­štvom nam ta­ko­đe ni­je baj­na – u ce­loj ze­mlji po­sto­ji sa­mo je­dan la­bel, okre­nut de­epho­u­se mu­zi­ci, i to je sve! Na­rav­no, po­sto­ji do­sta onih net-la­be­lo­va, ma­da je na nji­ma naj­če­šće eks­pe­ri­men­tal­na mu­zi­ka.
 
Da li znaš šta je to EXIT fe­sti­val? A bu­gar­ski club­be­ri i me­di­ji?
Znam, na­rav­no! I na­ši kla­be­ri su ja­ko do­bro in­for­mi­sa­ni, ima­mo svo­je pred­stav­ni­ke na tom fe­sti­va­lu ko­ji nas pu­tem lo­kal­nih me­di­ja o sve­mu od­lič­no oba­ve­šta­va­ju.  
 
Je­si li se do­bro pro­veo u Su­bo­ti­ci? Ka­kvo si mi­šlje­nje ste­kao o or­ga­ni­za­ci­ji Speed Pro­gress i o na­šoj pu­bli­ci?
Sjaj­no mi je bi­lo u Su­bo­ti­ci i de­fi­ni­tiv­no bih vo­leo po­no­vo da svi­ram ta­mo! Baš mi je od­go­va­ra­la eki­pa, a či­ni mi se da se i nji­ma do­pao moj DJ-ing, su­de­ći bar po ono­me ko­li­ko su če­sto vri­šta­li i vi­ka­li. :-)) Fe­no­me­nal­no sam se ose­ćao za mix pul­tom! Stvar­no! Čak sam svi­rao sat du­že! Upo­znao sam ne­ko­li­ko par­ti­ja­ne­ra na­kon se­ta i svi su bi­li pri­ja­telj­ski ras­po­lo­že­ni. Su­per su mi i mom­ci iz Speed Pro­gres­sa. Is­pri­ča­li smo se ma­lo, pa su mi po­klo­ni­li CD sa stva­ri­ma ko­je su ra­di­li. Ima za­i­sta od­lič­nih!
 
Od 2003. go­di­ne ra­diš sop­stve­nu pro­duk­ci­ju. Šta no­vo pri­pre­maš u stu­di­ju, ali i što se DJ-in­ga ti­če?.
Mo­men­tal­no moj frend Jac­kRock i ja za­vr­ša­va­mo pet stva­ri ko­je će se po­ja­vi­ti na na­ša dva iz­da­nja. Pr­vu plo­ču ob­ja­vlju­je­mo u ma­ju za grč­ki Tec­hHead re­cor­dings, dok dru­gu oče­ku­je­mo u ju­nu. Ona će no­si­ti ozna­ku ne­mač­ke ku­će Bi­zar­re Epi­so­des. Ve­za­no za DJ-ing, usko­ro me oče­ku­je me ne­ko­li­ko za­ni­mlji­vih na­stu­pa na Ki­pru, u Slo­vač­koj i Grč­koj, a ra­di­će­mo i dve ve­li­ke žur­ke u So­fi­ji, sa Ume­kom i DJ Rus­hom.
  

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :