Da­ve Se­a­man RE­NA­IS­SAN­CE

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:4280 puta

By:De­jan Velj­ko­vić/DJ mix

 

 
Evo raz­lo­ga za­što pro­gres­si­ve ho­u­se sve više pro­na­la­zi svo­je slu­ša­o­ce, čak i me­đu oni­ma ko­ji­ma je elek­tron­ska mu­zi­ka pred­sta­vlja­la pot­pu­nu ne­po­zna­ni­cu. Sed­mo iz­da­nje iz Re­na­is­san­ce the ma­ster se­ri­es pro­duk­ci­je mi­xu­je je­dan od naj­pošto­va­ni­jih DJ-eva da­našnji­ce. Po­sle ra­da na jed­na­ko po­zna­tim iz­da­nji­ma Glo­bal Un­der­gro­und i Back to mi­ne, Da­ve je na ovom al­bu­mu osta­vio uti­sak ne­kog ko mi­xo­van­je CD-a ra­di la­ko, sa ose­ća­jem i du­bo­kim raz­u­me­va­njem za sve fi­ne ni­jan­se ko­je pru­`a elek­tron­ska mu­zi­ka. Osim već oče­ki­va­nih pro­gres­si­ve pa­sa­`a, čuće­te si­ro­ve elec­tro ho­u­se rit­mo­ve i brej­ko­ve ko­ji ubi­ja­ju. Sve to u ob­li­ku naj­no­vi­jih stva­ri iz­vo­đa­ča kao sto su: Chab, Thi­e­very Cor­po­ra­tion & Da­vid Byrne, Be­drock, Sas­ha i mno­gi dru­gi. Za one ko­ji ne zna­ju ka­kvu mu­zi­ku mik­su­je Da­ve Se­a­man ili ni­su ni­kad ču­li za nje­ga pre­neću re­či ko­ji­ma on oda­je re­spect dru­gim DJ-evi­ma: “Di­vim se lju­di­ma kao što su Ant­hony Pap­pa i Ja­mes Za­bi­e­la, mi­slim da su oni teh­nić­ki za­pa­nju­ju­ći; pa John Dig­we­ed, Sas­ha, Her­nan Cat­ta­neo, San­der Kle­i­nen­berg i Nick War­ren.” Pre­po­ru­ču­jem ovo iz­da­nje.

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :