Barutana klub Beograd

Con­cre­te DJs - Gu­ardz EP - Be­ta­max 02

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:4017 puta

By:Shoxy

Mla­di tec­hno sa­stav iz Be­o­gra­da ove go­di­ne be­le­ži svo­je pr­vo iz­da­nje. Ma­te­ri­jal je ob­ja­vi­la iz­da­vač­ku ku­ća ko­ja se zo­ve Be­ta­max. Bu­du­ći da ih svi zna­mo po tec­hno se­to­vi­ma, mo­že­te da pred­po­sta­vi­te ka­kvo je ovo iz­da­nje.


 

Pr­va nu­me­ra na plo­či zo­ve se Gu­ardz i već se na­šla na top li­sta­ma ne­kih svet­skih DJ-eva. Nu­me­ra sa­dr­ži od­lič­ne di­ja­lo­ge i bre­a­ko­ve, dok joj sa­ma pri­ča da­je ne­što vi­še od osta­lih tec­hno nu­me­ra tog ti­pa. Si­gu­ran sam da je sva­ki tec­hno DJ mo­že upo­tre­bi­ti na pra­vi na­čin. 

Dru­ga nu­me­ra zo­ve se K51 Un­bre­a­ka­ble. Či­ne je po­ma­lo funky bass li­ni­ja i po­ma­lo mi­stič­na te­ma. 

Tre­ća nu­me­ra, Co­mu­ni­ca­ti­ons, na sa­mom po­čet­ku u iz­ve­snoj me­ri pod­se­ća na ra­ni­je ra­do­ve Jef­fa Mil­lsa. Sa­svim pri­sto­jan track
Na­ziv bro­ja 4 je Fa­ce the mu­sic, i opet vo­ka­li u tec­hno stva­ri, su­per po­če­tak i vo­ka­li pod efek­ti­ma ko­ji idu kroz ce­lu nu­me­ru. Sve u sve­mu, od­lič­no tec­hno iz­da­nje, ko­je će ga­ran­to­va­no bi­ti u se­to­vi­ma mno­gih tec­hno DJ-eva. 

Bu­du­ći da je ovo pr­vo iz­da­nje Con­cre­te DJs, ve­ru­jem da će u bu­duć­no­sti bi­ti mno­go bo­lji. Još jed­na na­ša tec­hno plo­ča, pa je red da je po­dr­ži­mo, zar ne ?! :) 

Od­li­čan 5

www.con­cre­tedjz.net

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :