Co­me 2 SE­E­ME

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:3814 puta

By:Vla­di­mir Jo­va­no­vić

Že­lja sva­kog DJ-a i pro­du­cen­ta ko­ji se ba­vi elek­tron­skom mu­zi­kom je da po­se­ti Mi­a­mi Win­ter Mu­sic Con­fe­ren­ce. Ovaj su­sret se održa­va sva­ke go­di­ne u pr­vom kvar­ta­lu. DJ-evi i pro­du­cen­ti iz ce­log sve­ta raz­me­nju­ju is­ku­stva, mu­zi­ku i sve osta­lo što se da raz­me­nji­va­ti, a sve se, na­rav­no, kru­ni­še žur­ka­ma sva­ke veče­ri na vi­še stej­dže­va. So­uth-East Mu­sic Exi­bi­ti­on (SE­E­ME) je do­ga­đaj slič­nog ka­rak­te­ra, ko­ji se ove go­di­ne po pr­vi put odr­ža­va u So­fi­ji od 18. do 21. ma­ja.


SE­E­ME će se sa­sto­ja­ti iz tri de­la. Con­fe­ren­ce, gde će bi­ti reči o mu­zič­koj in­du­stri­ji i gde će lju­di­ma iz branše bi­ti omo­guće­no da na­pra­ve kon­tak­te i una­pre­de po­sao.Exi­bi­ti­on, me­sto na ko­jem će DJ-evi i li­ve­ac­te­ri, ali i me­na­dže­ri klu­bo­va i iz­da­vač­kih kuća, kao i lju­di ko­ji se ba­ve teh­ni­kom (light, so­und) ima­ti pri­li­ke da pre­zen­tu­ju svoj rad. Ono što će bi­ti naj­za­ni­mlji­vi­je veći­ni po­se­ti­la­ca de­fi­ni­tiv­no je tre­ći deo SE­E­ME-a – Fe­sti­val ! Tri da­na žur­ki po klu­bo­vi­ma i open air pro­sto­ri­ma po So­fi­ji!Pr­ve ve­če­ri, 18. ma­ja, u ha­li ''Hri­sto Bo­tev'' fe­sti­val će otvo­ri­ti Kil­la Kel­la sa svo­jim go­sti­ma DJ Ske­le­tri­kom i MC Tri­pom. Na­kon ovo­ga sle­di d'n'b izu­va­nje! DJ SS, Bad Com­pany i Pen­du­lum. Do­ga­đaj će upot­pu­ni­ti dva MC-a, Skib­ba­dee i Sha­ba D.  Dru­ge ve­če­ri, 19. ma­ja – Hi Tec­hno Night @ Fe­sti­val­na Hall - Mar­co Ca­rol­la, Mi­stress Bar­ba­ra, DJ Balt­ha­zar, Sun 40 i Ste­ven. Treće veče, 20. ma­ja, biće po­sveće­no pro­gres­si­ve i tech-ho­u­se zvu­ku i no­si­će na­ziv Me­tro­po­lis X, a na­stu­pi­će Ja­mes Za­bi­e­la, Lee Bur­rid­ge, John Askew i Slam, uz po­dr­šku bu­gar­skih DJ-eva (Ste­ve­na, Jas­se­na Pe­tro­va i Smur­fa). Fe­sti­val će ce­lo­ve­čer­njim se­tom 21. ma­ja, za­tvo­ri­ti grč­ki DJ Ko­smas Ep­si­lon. Veći­na go­re­po­me­nu­tih ime­na će go­vo­ri­ti i ima­ti svo­je ili pre­zen­ta­ci­je svo­jih iz­da­vač­kih kuća u pr­va dva de­la SE­E­ME-a, a ve­ro­vat­no naj­za­ni­mlji­vi­ji go­vor­nik ko­ji se ne ba­vi di­rekt­no mu­zi­kom bić}e Jeff Mun­cey, La­bel Ma­na­ger eti­ke­te Fa­bricTre­ba na­po­me­nu­ti da će sva če­ti­ri da­na od 10 a.m. do 7 p.m. na po­seb­nom stej­džu svi ra­ni­je pri­ja­vlje­ni DJ-evi ima­ti pri­li­ku da se kroz jed­noča­sov­ni set pred­sta­ve pu­bli­ci.
S ob­zi­rom na to da je ovo pr­vi put, li­ne up ofi­ci­jel­nih po­se­ti­la­ca je po­pri­lič­no im­po­zan­tan. A uzevši u ob­zir i im­po­zant­nost spi­ska spon­zo­ra, može­mo oče­ki­va­ti da će se SE­E­ME raz­vi­ti u je­dan od jačih sku­po­va ova­kvog ti­pa u sve­tu.
 


 
 

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :