Bar­rio 19 »Do­bro do­šli u kraj!«

Datum objave:05.05.2006

Pročitano:3761 puta

By:MTV team

»Do­bro do­šli u kraj!« je slo­gan emi­si­je zva­ne Bar­rio 19. Pre­u­zet iz špan­skog slen­ga, iz­raz bar­rio ozna­ča­va kraj, uli­cu, kom­ši­luk...eki­pu iz kra­ja i sve što se može sme­sti­ti u te ter­mi­ne, a 19 je u ovoj kon­ste­la­ci­ji broj go­di­na pro­seč­nog uče­sni­ka. Ve­ro­vat­no se pi­ta­te uče­sni­ka če­ga?


Pa, stvar iz­gle­da ova­ko:
Glav­na te­ma emi­si­je su ve­šti­ne i umet­nost mla­dih lju­di, ko­je je iz­ro­dio ži­vot u gra­do­vi­ma, blo­ko­vi­ma, raz­li­či­tim kra­je­vi­ma ši­rom pla­ne­te Ze­mlje – a ta­kvih je mno­go. Emi­si­ja Bar­rio 19 pred­sta­vlja raz­liči­te ob­li­ke iz­ra­ža­va­nja svo­je­vr­snog bun­ta ko­ji no­se od­re­đe­ne go­di­ne, a ko­ja se mo­že vi­de­ti na ce­loj svet­skoj MTV mre­ži. Kroz MTV ovi auten­tič­ni sub­kul­tur­ni iz­ra­zi do­bi­ja­ju svo­ju pra­vu i auten­tič­nu pro­mo­ci­ju.
Ska­ting, be­at box, bre­ak dan­ce, stre­et mar­tial arts, par­ku­ra... sa­mo su ne­ke od »di­sci­pli­na« ko­je eki­pa iz raz­li­či­tih kra­je­va ši­rom sve­ta prak­ti­ku­je u svom komši­lu­ku, par­ku, blo­ku ili kra­ju, da­le­ko od oči­ju ši­ro­kih na­rod­nih ma­sa.Mno­go raz­li­či­tih he­ro­ja su­ve­re­no vla­da di­sci­pli­na­ma u ko­ji­ma is­ka­zu­ju pot­pu­no svoj fa­zon i gle­da­nje na to. Iz­me­đu ro­la­nja niz me­ga-str­me ste­pe­ni­ce u To­ki­ju i van­red­no ta­len­to­va­nih i isto ta­ko eks­trem­no opre­de­lje­nih gra­fi­ti-umet­ni­ka u Mek­si­ku na­la­zi se ogrom­na pa­le­ta »za­ni­ma­nja«. Ono što ih po­ve­zu­je je­ste grad­ska sre­di­na, ur­ba­na ge­ri­la i - na­rav­no, MTV.
Ne me­nja­mo ni­šta. Si­ro­vo je naj­bo­lje! Ovo su osnov­ne ide­je ko­ji­ma se vo­di MTV sa ci­ljem da sa­ču­va auten­tič­nost i ama­te­ri­zam vi­deo za­pi­sa ko­ji ovi ge­ril­ci pra­ve u sop­stve­noj re­ži­ji. MTV mon­ti­ra naj­bo­lje snim­ke, do­da­je mu­zič­ku pod­lo­gu i zvuč­nu mon­tažu. Ka­kav efe­kat na­sta­je ka­da na sni­mak eki­pe ko­ja si­mu­li­ra ulič­nu kung-fu tuču, do­da­mo pod­lo­gu Che­mi­cal Brot­hers - Gal­va­ni­ze i do­bro po­zna­te zvu­ko­ve ko­je zna­mo od Brus Li­ja – to će zna­ti sa­mo MTV gle­da­o­ci.Bar­rio 19
je je­di­na pra­va pro­mo­ci­ja ulič­ne kul­tu­re i ži­vo­ta na uli­ci na­sta­log i je­din­stve­nog za sva­ki grad ši­rom pla­ne­te Ze­mlje. Šta je glav­na fo­ra u Lon­do­nu, Pa­ri­zu, Nju­jor­ku, Mar­se­ju, Sao Pa­o­lu ili Pe­kin­gu, i u mno­gim dru­gim sre­di­na­ma, mo­žeš po­gle­da­ti u emi­si­ji Bar­rio 19. To je vul­kan­ska ener­gi­ja u po­lu­sat­noj emi­si­ji po­sveće­na raz­li­ka­ma u ulič­nim kul­tu­ra­ma iz ce­log sve­ta. Pr­vu emi­si­ju Bar­rio 19 pre­mi­jer­no možeš po­gle­da­ti na MTV Adria u sre­du, 24. ma­ja, u 22 ča­sa. Re­pri­za emi­si­je je u pe­tak, 26. ma­ja, u 17 ča­so­va i u su­bo­tu u 21:30.

Uključi se!
 

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :