BAR­RIO 19

Datum objave:05.06.2006

Pročitano:4177 puta

By:MTV team

 
Ko­li­ko je slo­bo­dan tvoj stil?
Raz­mi­sli do­bro, jer MTV Adria pri­pre­ma kon­kurs za sve ur­ba­ne fre­estyle­re!
Od To­ki­ja, pre­ko Pe­kin­ga, Mo­skve, Ber­li­na, Pa­ri­za pa do ame­rič­ke Za­pad­ne oba­le, ur­ba­ni ži­vot ra­đa svo­je ta­len­te. BMX, ska­te, rol­ler­bla­de, par­ko­ur, gra­fi­ti, bra­ke dan­ce, si­mu­la­ci­ja ulič­ne tu­če, be­at box, ulič­ni golf...i još mno­go to­ga pro­mo­vi­še se na MTV mre­ži ši­rom pla­ne­te.
Kon­cept pod ime­nom BAR­RIO 19.
 
 

Uli­ca, kraj, kom­ši­luk, okru­že­nje zna­če­nja su re­či ko­ja na na špan­skom pi­še, zna­či i zvu­či bar­rio. Broj 19 pred­sta­vlja pro­se­čan broj go­di­na uče­sni­ka kon­kur­sa.

Od hip ho­pe­ra, pre­ko be­at bo­xe­ra do fre­estyle­ra i slo­bod­nih tr­ka­ča, MTV ti do­no­si naj­ve­će ta­len­te ur­ba­ne kul­tu­re. Sve to mo­žeš vi­de­ti u emi­si­ji Bar­rio 19, ko­ja se emi­tu­je sva­ke sre­de u 22:00 (reprize: petkom u 17:05 i subotom u 21:30)Za­što je par­ku­ra di­sci­pli­na ka­rak­te­ri­stič­na sa­mo za Pa­riz (i šta je, uop­šte, par­ku­ra???); ko­li­ko su sti­dlji­vi a ko­li­ko otvo­re­ni mom­ci i de­voj­ke iz Pe­kin­ga, Mo­skve, Ber­li­na ili Va­šing­to­na; kao i to ko­je su ta­len­te raz­vi­li do per­fek­ci­je a po­ka­zu­ju ih sa­mo u svom kra­ju!?!?!
Sve ovo po­me­nu­to i još mno­go to­ga će nam pre­ko MTV Adri­je po­nu­di­ti i oso­vi­na: Lju­blja­na – Za­greb – Sa­ra­je­vo – Be­o­grad – Sko­plje.
 
Ko­ja god da je tvo­ja strast: ma­gi­ja, fud­bal, gra­fi­ti, bo­ri­lač­ke ve­šti­ne, grad­ski golf, sur­fo­va­nje po lo­kal­noj re­ci ili bre­ak dan­ce, osmi­sli, sni­mi i po­ša­lji, jer te MTV Adria po­zi­va na re­gi­o­nal­no BAR­RIO 19 tak­mi­če­nje.
Sve za šta sma­traš da je tvo­ja ili ve­šti­na tvo­je eki­pe iz kra­ja, sni­mi i po­ša­lji nam. Bez di­le­me! Va­žno je da bu­de lič­no i mo­žda ćeš pre­ko MTV-a svo­ju di­sci­pli­nu po­sta­vi­ti kao svet­ski stan­dard. Mo­žda ćeš sa­zna­ti da još ne­ko ne­gde u da­le­kom Rio de Ža­ne­i­ru de­li tvo­je mi­šlje­nje i ra­di slič­ne stva­ri. Da­kle, sni­mi svo­ju ak­ci­ju, ob­ja­sni nam o če­mu se tu ra­di i ka­ko ti to zo­veš, a MTV Adria će naj­bo­lje ma­te­ri­ja­le pri­pre­mi­ti i pu­sti­ti u pro­gram. Po­sta­ni po­bed­nik tak­mi­če­nja ko­je sle­di!
Od 24. ma­ja BAR­RIO 19 i na MTV Adria!


 
Sa­mo si­rov ma­te­ri­jal!!!
Bez mon­ta­že!!!
 
Uli­ca je tvo­ja!
 
Neo­p­ho­dan ma­te­ri­jal:
-       vi­deo za­pis u ak­ci­ji
-       fo­to­gra­fi­je tvo­je ve­šti­ne
-       ob­ja­šnje­nje sa li­stom uče­sni­ka i, na­rav­no, oda­kle do­la­ziš. Ko­ji je tvoj kraj? Kon­takt!
 
Svo­je ma­te­ri­ja­le po­ša­lji na CD-u ili DVD-u u Qu­ick Ti­me for­ma­tu, ali i na mi­ni DV-u.
 
Svo to po­ša­lji na sle­de­ću adre­su:
 
MTV Adria d.o.o.
Zmaj Og­nje­nog Vu­ka 3
11000 Be­o­grad
 
Vi­še in­for­ma­ci­ja na

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :