Page 4 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

Redakcija
+38111 2180 986 (tel/fax)
Time Out
/ kalendar de{avanja
Photo Session
/ fotografije sa `urki
ISSN 1820-2322 COBISS.SR-ID 115612172
Marketing
Du{an Kuzmanov
Clubs/Bars/Shops/
Studios
Nemanja Stanojevi}
Novi Sad
Davor Despot
Subotica
Zorica Jager
Ni{
Ivana Antovi}
Smederevo
Marko Stojanovi}
Ivana Novakovi}
Kraljevo
Nata{a Debeljak
Pan~evo
Vlada Jovanovi}
Valjevo
Ana Nasti}
Kragujevac
Nata{a Mati}
Kru{evac
Milo{
FEATURING DANCE MUSIC
Glavni urednik
Ivana Antovi}
Tehniŋki urednik
Sanja Kosanovi}
Likovni urednik
Tatjana Vukmirovi}
Grafiŋki urednik
Gorana Rai~evi}
Design & DTP
Studio TaG
Photo Pages Design
Andrijana Rmu{
andrijana.rmush
@
urbanbug.net
Urban Beatz urednik
Gorana Rom~evi}
Muziŋki urednik
Milo{ Pavlovi}
Art Area urednik
Ivan Gucunski
TimeOut urednik
\or|e Stojanovi}
Photo Session urednik
Bojan Vasiljevi}
Photo Team
Milica Nikoli}
Magdalena Stankovi}
Ru`ica Milovanovi}
Una [kandro
Orphaned Land & Klone by Mile
Radoici}
Soda Photo Mix courtesy of Soda Klub
Dopisnici
w w w . u r b a n b u g . n e t
URBAN BUG
Mar{ala Birjuzova 1, Beograd
Tel/Fax
011 2180 986
HVALA svim prijateljima i saradnicima, a naro~ito roditeljima!
BEST
SEE
2008
2009
SOUTH-EAST
EUROPEAN
MUSIC EVENT
Sofija, Bugarska