Page 41 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

s p o j i l a ,
p r eka sno
da se greš-
ke učinjene
iz
mlada-
lačke
im-
pulsivnosti
isprave. Iako
im tehnolo-
gija omogu-
ćava da čak
i na 5000km
razdaljine od
Osla do Asu-
ana za jedan
sekund budu
na vezi i u vezi,
n e z a u s t a v -
ljiva
mašina
svakodnevice oduzima im
priliku da se ikada vrate na
staro, sem u snoviđenjima.
Pauze i tišina u kadrovima
su često rečitiji od bilo ka-
kvog razgovora, a nevero-
vatno iznijansirana atmos-
fera svake lokacije, situa-
cije i emotivnog stanja ju-
naka, izvedena svedenim
crtežom i neverovatnim
koloritom, sa bojama koje
dominiraju scenama, sa-
vršeno nas pripremaju za
slalome duše koje će juna-
ci doživljavati. Iako mlad,
Manuel Fior je mnogo po-
stigao u stripu, a samo je
za ovaj o kojem pričamo
dobitnik dve najprestižni-
je nagrade: "Gran Đuniđi"
na festivalu u Luki 2010.
i "Gran Pri" u Angulemu
2011. za najbolji album.
by
Pavle Zelić
41
comics