Page 36 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

erotska fotografija kao i queer
fotografija koja sadrži i izrazi-
to politički karakter, a koju na
ovoj izložbi možete videti kroz
objektiv
Nan Goldin
.
Erotska fotografija je prešla
dug put od svojih skromnih po-
četaka sredinom 19. veka do
savremenih ostvarenja brojnih
umetnika i fotografa. Umetnici
modernizma donose prome-
nu i izvode erotsku fotogra-
fiju u polje javnog, a njihovi
eksperimenti sa fotografijom,
spajanje fantastike, inovativ-
nih fotografskh postupaka i
portretisanje uveli su erotsku
fotografiju u korpus visoke
umetnosti i priznate umetnič-
ke prakse.
Model po kome funkcioniše
erotska fotografija se nije mno-
go izmenio. Savremena erotska
fotografija, baš kao i ona od pre
150 godina, klasifikuje svoje su-
bjetke kroz prepoznatljive mo-
dele popularne kulture varira-
jući njihove imidže sa stereoti-
piziranim rodnim ulogama žena
i na taj način gradi fantaziju na
osnovama socijalne stvarnosti.