Page 30 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

COOL
TURA
S&M maskeVukaVučkovića
@Galerija Zečević
Doktorant slikarstva na FLU Vuk Vučković bavi se ne
previše čestom temom, tako da posetioci Galerije Zeče-
vić do 14. februara mogu videti njegove maske izvedene u
tehnici erbraša na platnu i papiru, na kojima fotorealistički i
tehnički perfektno realizuje motive S&M ikonografije.
Maska za neposlušne, Kavez za glavu, InvisibleMan, Be-
tman, Koza… indukuju obrasce ponašanja koji uslovljavaju
voljna stanja neprijatnosti, bola, poniženja, hipoksifilije ili
mazohistički submisivne i potisnute nagone ka uzbuđenju i
prijatnosti pre, tokom ili nakon aktivnosti koje uzrokuju tele-
sno zarobljavanje, perceptivno uskraćivanje, fizičko i moral-
no narušavanje. Otkrivanjem teme koja zadire u sive zone
moralnog postojanja društva kroz najintimnije seksualne i
moralne frustracije, Vučković gotovo ironično predočava
složenost i kompleksnost stanja čoveka kom su na raspola-
ganju informacije i mogućnosti, ali on i dalje ostaje zatvoren
i zarobljen u ideji društveno prihvatljivih normi koje nisu u
stanju da odgovore na potrebe i razvoj savremenog kultur-
no-socijalnog identiteta.
Radovi prikazani na izložbi “Vreme je da se upoznamo
(onakvi kakvi stvarno jesmo)” impliciraju potrebu za razma-
tranjem graničnih društveno nevidljivih, a samim tim i tolerisa-
nih ekstrema ponašanja. U većini kultura od mučenja i patnje
čine spektakl. Sadizam je češće prisutan kod frustriranih ljudi
i klasa usled nezadovoljstva životom. Postoje sadistički poje-
dinci i sadističke kulture…Negovanjematerijalne sigurnosti i bliskosti među ljudima kao i
kulture slobodnog vremena, mogućnosti su za suzbijanje, smanjenje i kontrolu agresije.
Ekstravagantna tela: ekstravagantne godine @ KCB
Izložba predstavlja uzbudljivu, inspirativnu, senzualnu starost,
čijim tabuima savremena umetnost menja negativan predznak i time
ih izmešta iz područja stereotipa, marginalizacije i diskriminacije,
otkrivajući istovremeno mnogo više od pukih načina na koje seniori
mogu poboljšati kvalitet sopstvenog života. Ekstravagantne godine
predstavljaju starost kroz nekonvencionalne, drugačije i podsticajne
perspektive naspram tela i uma u stalnoj transformaciji – ekstatičnu
i oslobođenu starost u punoći svih svojih mogućnosti i potencijala.
“Svi žele dug život, ali niko ne bi hteo da bude star!“, poznata je misao
Jonathana Swifta. Iako predstavlja sasvim prirodan sled života, starost
često doživljavamo kroz averziju ili čak kao uvredu – gotovo kao da
smo njome postavili dijagnozu ili ukazali na neku vrstu poremećaja.
Zbog fizičkih i psihičkih promena koje sobom donosi, ali i same