Page 5 - E Urban BUG 101

Basic HTML Version

Redakcija
+381 11 2180 986 (tel/fax)
Time Out
/ kalendar de{avanja
Photo Session
/ fotografije sa `urki
Distribucija
Beograd
/ Tijana Sto{i} & Ljubica
Gojkovi} ::
Ni{
/ Tijana Stankovi} &
Jovana Zaji} ::
Novi Sad
/ Neboj{a
Le{evi} ::
Kragujevac
/ Strahinja Petrovi}
::
Subotica
/ Oszkar Vidity ::
Pan~evo
/
Uro{ Ratkovi} / Jovana Arsenov
ISSN 1820-2322 COBISS.SR-ID 115612172
Marketing
Du{an Kuzmanov
Nemanja Stanojevi}
Publisher
• Urban BUG d.o.o.
FEATURING DANCE MUSIC
Neodgovorni urednik
Aleksandar Jovkovi}
Glavni urednik
Ivana Antovi}
Tehniŋki urednik
Sanja Kosanovi}
Likovni urednik
Tatjana Vukmirovi}
Grafiŋki urednik
Gorana Rai~evi}
Design & DTP
Studio TaG
Photo Pages Design
Andrijana Rmu{
Urban Beatz urednik
Gorana Rom~evi}
Art Area urednik
Ivan Gucunski
Comics/Books urednik
Nemanja Stanojevi}
TimeOut urednik
Ru`ica Milovanovi}
Photo Session urednik
Bojan Vasiljevi}
Photo Team
Milica Nikoli}
Magdalena Stankovi}
Ru`ica Milovanovi}
Jovana Milovanovi}
Goran Matejin
Una [kandro
w w w . u r b a n b u g . n e t
URBAN BUG
Mar{ala Birjuzova 1, Beograd
Tel/Fax
011 2180 986
HVALA svim prijateljima i saradnicima, a naro~ito roditeljima!
BEST
SEE
2008
2009
SOUTH-EAST
EUROPEAN
MUSIC EVENT
Sofija, Bugarska